#

INHOUD

Klik op de groene woorden voor nog meer informatie over Velp!

DE PLAATS VELP 

DE NAAM

In het jaar 892 wordt in de oorkonden van Sloet (no. 65) de naam Velp genoemd. Welliswaar onder de naam Phelleppe, bij een zekere Walto aan de Abdij van Lauresham gedane schenking. Vervolgens wordt Velp nog op een aantal andere manieren gespeld; in 1028 Vellepe, Vellepo, Vollepe, Valpe, Vallepa, Vellip, Pheleppe, in 1222 Velida of Velwa, Felvida en Felwida, in 1255 Vellep, in 1314 Velpe, in 1396 Valpe en pas in 1333 in een officieel stuk, een extract uit de Recepta Johannis de Brenijnen, officiatoris Veluwe. Tevens vindt men in Engeland, Sussex, de naam Felphan. Maar of deze laatste een relatie heeft met de oudste voorbeelden van de naam Velp is niet bekend.    

Bron; Historie van Velp en Rozendaal, door H. Kerkkamp, Gysbers en van Loon, Arnhem 1966. Oorspronkelijke druk in 1938.

Indien we uitgaan dat het jaar 892, de eerste schriftelijke vermelding is van het dorp Velp, dan zou Velp in ieder geval permanente bewoning gehad hebben van 892 en daarmee 1120 jaar oud zijn. Inmiddels weten we dat naar aanleding van archeologische vondsten, er al vanaf de IJzertijd sprake is van bewoning in het gebied van het dorp. Het handelt hier om de Archis-waarnemingsnummers 3735 (laatmiddeleeuwse nederzetting), 3717 (vondst van een bronzen zwaard), 400969 (middeleeuwse nederzetting en akkerlaag) en 16329 (Romeinse goudschat van Velp). In 2011 archeologische akkerresten uit de IJzertijd, de opgraving van een boerderij uit de Romeinse tijd.

Velp vanaf het jaar 1000

Tekst uit; De Stapel van Rijnwijk, door Mr S. Muller.

De abdij te Deutz (tegenover Keulen) bezat aan den Nederrijn verscheidene hoven. Reeds bij hare stichting in 1003 had zij van keizer­ Otto III zelven den hof Wich in het bisdom Utrecht (d.i. Wijk bij Duurstede) verkregen; en de befaamde graaf Balderik had daar dadelijk drie andere hoven bijgevoegd: te Eltingen, Vellepe en Rinwich. Over deze vier hoven wordt in de oudste oorkonden der abdij herhaaldelijk gesproken: wel geen toeval is het, dat wij ze geregeld genoemd vinden in deze volgorde: Eltingen, Velp, Rijnwijk en Wijk. Geen toeval, want een bericht, dat tusschen 1155 en I 165 moet gedagteekend worden, volgt bij de beschrijving van de visitatiereizen van den abt dezelfde orde: achtereenvolgens bezoekt de prelaat de hoven te Meurs, Elten, Velp en Rijnwijk; dan keert hij terug: het schip, waarmede hij gekomen is, wordt teruggesleept naar Arnhem, en hij zelf reist te paard naar den hof te Velp, waar hij overnacht. Bepaaldelijk over den hof te Rinwich vernemen wij nog twee bijzonderheden, die ons belang inboezemen: de villicus moet snoeken opbrengen, en hem worden verscheidene mouders graan geleverd uit Rene. In 1256 zijn de vier hoven Eltingen, Velp, Rijnwijk en Wijk (weder in deze orde genoemd) door de abdij verkocht aan den graaf van Gelre.  

 


Bron; Foto internet, plaatsnaambord aan de Rozendaalselaan, Velp.  

ALGEMEEN 

Velp is een plaats in de gemeente Rheden in de Nederlandse provincie Gelderland. Het grenst zowel aan de plaatsen Rheden en Rozendaal (gemeente Rozendaal) als aan de stad Arnhem (gemeente Arnhem). Velp telt  ongeveer 17.700 inwoners en heeft een oppervlakte van ca. 11,01 km². De A12 vormt de scheidingslijn tussen Arnhem en Velp. Andere belangrijke verkeersaders zijn de A348 en de N785. Velp wordt doorkruist door de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Ten noorden van deze spoorlijn bevinden zich groene, rustige villawijken terwijl Velp-Zuid wordt gekenmerkt door meer opgaande, eenvoudige bebouwing. Ten noorden van Velp ligt de bekend Emma Piramide.  

 

HET WAPEN VAN DE GEMEENTE RHEDEN

wapen_rhedenHet wapen van de gemeente, waarvan de kleuren terugkomen in de vlag van de gemeente, is het wapen van het oude adellijke geslacht Van Rheede dat in de omgeving heeft gewoond. De officiële omschrijving is "Van goud, beladen met een rechterschuinbalk van keel, gebroken met een barensteel van drie hangers van lazuur".

 

VELP, ZELFSTANDIGE GEMEENTE

In 1811 werd Velp van de gemeente Rheden afgesplitst en samengevoegd met het dorp Rozendaal tot een nieuwe gemeente Velp. In 1818 werd dit evenwel alweer ongedaan gemaakt en werd Velp terug opgenomen in de gemeente Rheden. Rozendaal ging verder als zelfstandige gemeente en heeft die status tot in de huidige tijd weten te handhaven.

Bij de vorming van de afzonderlijke gemeenten Velp en Dieren, in 1811, is in de laatstgenoemde plaats een simpel pand tot gemeentehuis ingericht. Over de situatie in Velp wordt echter niet gesproken. Nadat de beide gemeenten in 1818 waren samengevoegd tot de gemeente Rheden blijkt evenwel dat de Dierense archivalia veel slechter bewaard zijn gebleven dan de Velpse.

In de periode 1818-1848 was het 'gemeentehuis' gevestigd te Velp, omdat daar de eerste burgemeesters van Rheden woonden. Zij waren het die een gedeelte van hun onderkomen in huur afstonden als vergaderruimte voor het gemeentebestuur en voor het verrichten van secretariële handelingen. Op 19 juli 1848 werd het 'gemeentehuis' van Daalhuizen, de woning van de kort daarvóór overleden burgemeester Van Hasselt, verplaatst naar de oranjerie nabij huis Rhederoord te De Steeg. Dit huis was in eigendom van mr J.P.J.Th. Brantsen, de ambtsopvolger van Van Hasselt. Een jaar later verhuisde het gemeentehuis naar een nieuw gebouwd pand aan de Rijksstraatweg te De Steeg. Blijkens de gemeenterekeningen betrof dit een huurpand dat eigendom was van de familie Brantsen. Veel moeten we ons niet voo rstellen van dit meestal als 'vergaderlokaal' of 'gemeentelokaal' aangeduide onderkomen.
 

Bron; Gelders Archief.

De redactie heeft tot op heden weinig kunnen vinden over de Gemeente Velp. 

NOG MEER VELP IN NEDERLAND

Velp heeft natuurlijk nog een Brabantse variant bij Grave; nl.wikipedia.org/wiki/Velp_%28Noord-Brabant%29. 

 

NOG MEER VELP IN EUROPA

Ook zijn er twee Belgische varianten in Vlaams Brabant, te weten, Opvelp; nl.wikipedia.org/wiki/Opvelp , met bijbehorende erfgoedsite, www.velpeleven.be/index.html en NeerVelp; nl.wikipedia.org/wiki/Neervelp, met een vergelijkbare erfgoedsite als de V.C.; www.neervelp.be/index.html

JULI 2012


   

Bron; Foto's redactie V.C. 12 juli 2012.

Op 12 juli was het dan zo ver dat de redactie een bezoek kon brengen aan de Belgische varianten Opvelp en Neervelp.

Onderstaande foto's laten de kern van Opvelp zien. Een leuk pleintje aan het riviertje de Velpe gelegen en de straat waar het pleintje aan ligt heet de Velpestraat. Erg rustig op het moment van het bezoek van de redactie. Zeker de moeite waard, als u als Velpenees in de buurt bent, eens een kijkje te nemen. De redactie sprak twee mannen die op onderstaand pleintje twee paarden aan het uitladen waren. Toen de redactie aangaf uit Velp Nederland te komen, waren de mannen erg verrast en werden allervriendelijkst!

 

 

Het zeer fraaie, landelijke buitengebied van Op- en Neervelp.

 

 

Bron; Foto redactie V.C., 12 juli 2012.

 

VELP OVER ZEE

Wist u dat er een Velp Avenue in Amerika is? Dit is een doorgaande lange weg in het plaatsje Green Bay, Wisconsin. Een soort Hoofdstraat. Het plaatsje ligt vlak aan Lake Green Bay. De redactie kon verder nog geen andere NL klinkende straatnamen ontdekken. Vanaf 1850 kwamen er wel veel immigranten naar Green Bay uit o.a. Belgie en Nederland! De redactie weet van het Belgische NeerVelp. Dus ook hier kan oorsprong liggen en natuurlijk van Velp bij Grave. De redactie zal eens een balletje in Green Bay opwerpen. Wordt vervolgt. Link; en.wikipedia.org/wiki/Green_Bay,_Wisconsin

Bron; Link; maps.google.com/maps

JUNI 2014

Rhedense Routeborden zo maar verdwenen? Wellicht niet zo handig dit te doen aan het begin van het toeristenseizoen en dan vervolgens heel lang de frames leeg te laten! In 2011 zijn 20 toeristische informatieborden geplaatst in de gemeente Rheden. Op deze borden ziet u een overzichtskaart van de gemeente en een uitsnede van de dorpskern waar u zich bevindt. Alle bezienswaardigheden zoals attracties, campings, hotels, restaurants. zijn op het informatiebord aangegeven. Op de onderborden vindt u informatie van de locatie en haar omgeving. www.rheden.nl/Over_Rheden/Toerisme_en_recreatie/Welkom_in_de_gemeente_Rheden

Naar aanleiding van dit bovenstaande artikeltje kreeg Museum Velp een afdruk van een van de eerste info. kaarten van de gemeente Rheden. De kaart bevond zich ook in een van de bruine frames. Toen de gemeente de eerste borden plaatste was een sellect gezelschap uitgenodigd om een van de eerste info. borden te onthullen. Alle aanwezigen kregen een afdruk van de kaart. Bron; De heer T. van der Hoeven.