#

INHOUD

Klik op de groene woorden voor nog meer informatie over erfgoed van Velp!

 • Ambacht, middenstand en industrie
 • Archeologie in Velp
 • Bebouwing in en om Velp
 • Buurtschappen en wijken
 • Cultuur, festiviteiten en kunst
 • Groen Erfgoed
 • Nutsvoorzieningen
 • Rubriek geen idee
 • Toerisme in Velp
 • Transport en vervoer
 • Sportieve activiteiten  in Velp
 • Velp 1940- 1945
 • Velpse kopstukken
 • Water in Velp

ERFGOED VAN VELP

Erfgoed is overal om ons heen. Door de eigen omgeving te onderzoeken, ontdekt u/ je wat bepaalde plekken voor u/ jou én voor andere mensen betekenen. Als mensen, en vooral jonge mensen, met plaatsgebonden erfgoed bezig zijn, ontwikkelen zij een band met de geschiedenis van hun eigen omgeving. Erfgoed Actueel, bureau voor cultureel erfgoed en educatie, omschrijft het begrip cultureel erfgoed als volgt: ‘Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken verhalen en gewoonten.  

Cultureel erfgoed is een gereedschapskist, waaruit bijvoorbeeld docenten doelbewust een greep kunnen doen als zij invulling willen geven aan begrippen als onderzoekend, bronen ervaringsgericht leren. Een abstracter doel kan men omschrijven in termen van identiteit: "door je te verdiepen in de materiële wereld die je omgeeft, weet je waar je vandaan komt, als individu of als groep". Kennis hiervan geeft meer inzicht in het hier en nu. Daarnaast is deze kennis een voorwaarde bij het omgaan met de culturele achtergronden van anderen.

Bron; Publicatie voormalige ROKV, Ned. Insti. Voor Kunsteducatie Cultuurnetwerk Nederland. Link; nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Velp_%28Gelderland%29 

Bron; www.treinpunt.nl/forum/index.php

Erfgoed hoe kunnen we het herbestemmen? Dat het kan en steeds meer op een economisch verantwoorde manier, blijkt wel uit de toename van dit soort herbestemmingsprojecten. Zie ook het filmpje op de link;

www.youtube.com/watch

- Erfgoeddag, iets voor Velp? Een beetje in navolging van de activiteiten van Museum Velp en onderstaande verhaal over het Rhedense erfgoed, denkt de redactie hardop na over een eventuele Velpse erfgoeddag. Wat zou hieronder verstaan kunnen worden; een dag waarop diverse partijen in en rondom Velp zich laten vertegenwoordigen en laten zien waar zij mee bezig zijn en wat hun plannen zijn. Te denken valt aan de activiteiten van de Oudheidkundige Kring, het Velpse Politiemuseum, het Geologisch Museum, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Gelders Landschap, Historie van Daalhuizen, de personen die de historie van Velps Zuid bij de Paperclip vorm gegeven hebben etc. Dit is al een kleine selectie van partijen die druk zijn met allerhande erfgoed in en rondom Velp. Het kan ook goed zijn dat er particulieren zijn die een eigen specialisatie hebben op erfgoedgebied. Dit zou dan wel op Velp en omgeving betrekking moeten hebben. Tijdens zo'n bijeenkomst kan het publiek, en vooral de jeugd, kennis maken met alle aspecten van het Velpse erfgoed. Daarnaast blijkt het erg belangrijk te zijn dat juist de verschillende partijen elkaar eens leren kennen en hun activiteiten. De redactie denkt hier verder over na en wie wil reageren, graag!!!

Vanuit de Gemeente Rheden; Ons Rhedense erfgoed via de speciale website www.erfgoedrheden.nl   Via de website zullen wij u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen op het gebied van het (Rhedense) erfgoed. Graag ontvangen wij ook uw verhalen, opmerkingen, ideeën, reacties op nieuwsberichten, foto’s of zorgen over het erfgoed. U kunt die op de site plaatsen via  vragen/opmerkingen. Wilt u uw opmerking nog niet met iedereen delen dan kunt u natuurlijk ook altijd mailen naar erfgoed@rheden.nl of telefonisch contact met mij opnemen.  

Vriendelijke groet, Marjolein Sanderman

Leuk om te vermelden is dat; Nominatie voor BNG-erfgoedprijs. De gemeente Rheden is met dit project begin september genomineerd voor de BNG Erfgoedprijs 2012. Uit 34 inzendingen is de gemeente een van de 5 gemeenten die kans maken op de prijs. Op 7 december wordt de winnaar bekend gemaakt.

Het gastenboek of mail@velpschecourant.nl 

Als voorbeeld even bijgevoegd het Vlaamse Erfgoeddag logo.

Het juryrapport over de Gemeente Rheden.

Rheden is een hele goede, sterke en complete kandidaat. Op vele gebieden scoort de gemeente hoog en heeft zij het goed voor elkaar: een zeer sterke erfgoednota, een voorbeeldige canon die is opgehangen aan locaties en er zijn veel vrijwilligers en inwoners actief op het gebied van cultureel erfgoed. Daarnaast is het gebied ook nog eens wonderschoon. De jury merkt op dat er met veel draagvlak en enthousiasme wordt gewerkt aan het erfgoedbeleid van de gemeente Rheden. Dat vertaalt zich onder andere in twee fulltime deskundige erfgoedambtenaren (zeer sterk!). Ook gaat de gemeente de dialoog aan met de burger en samenleving. Ten behoeve van het erfgoedbeleid wordt veelvuldig met inwoners en organisaties gesproken. Hier zijn de dorpsgesprekken een goed voorbeeld van. De wethouder cultuurhistorie is in alle 7 kernen afzonderlijk met de inwoners in gesprek gegaan over het belang dat zij hechten aan (hun) erfgoed. Deze input is als uitgangspunt genomen voor de nieuwe erfgoednota. De communicatie rondom deze erfgoednota liep via het online platform www.erfgoedrheden.nl . Een dergelijk platform is een uitstekend medium voor goede informatievoorziening, uitwisseling, dialoog, laagdrempeligheid en het is passend bij deze tijd. De nieuwe Erfgoednota geeft onder andere aan dat cultuurhistorie en landschap
de pijlers zijn van de gemeente. Ook staat daarin aangegeven welke kansen er voor welk erfgoed zijn en hoe deze als motor voor nieuwe ontwikkeling kunnen dienen. Rheden zet bovendien in op de economische component van erfgoed. Daarnaast is de gemeente een voorloper om bij archeologische verwachtingskaart de Tweede Wereldoorlog als nieuwe tijdslaag op te nemen. Verder participeert de gemeente in verschillende provinciale en regionale erfgoedverbanden en samenwerkingen. Opvallend is de grote focus op en het vernieuwende, innovatieve beleid met betrekking tot historische landgoederen en buitenplaatsen. Daarin is de gemeente een koploper en een geslaagde pionier, evenals op het terrein van ‘groen erfgoed’. Zeer sterk is de koppeling die wordt gemaakt tussen het karakter als letterlijk groene gemeente en de projecten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energiebronnen. Studies naar biomassa (nieuwe energiebronnen) op bijvoorbeeld (historische) landgoederen en energieneutrale monumenten getuigen van een sterke toekomstgerichte visie en aanpak. Noemenswaardig is de samenwerking met het onderwijs (Hogeschool Van Hall Larenstein en basisscholen). Veel gemeenten benutten dit nog (te) weinig. Aan de Open Monumenten Klassendag doen bijvoorbeeld alle basisscholen binnen de gemeente mee: ruim 1.000 leerlingen maken tijdens deze dag kennis met een veelheid aan erfgoed. Een leuk detail is dat leerlingen van de basisscholen zelfs de afbeeldingen hebben verzorgd in de erfgoednota over de gemeentelijke archeologische opgravingen. De jury heeft verder nog wel enkele opmerkingen. Zo was tijdens een incognitobezoek van een jurylid per fiets de vindbaarheid van verschillende culturele plekken en de openbaarheid daarvan wat beperkt. Ook vielen de harde reclame-uitingen in de verschillende kernen op. De gemeente mag meer inzetten op het sterke karakter van (hedendaagse) architectuur en openbare ruimte in de kernen. De gemeente Rheden heeft echter al veel op gang gebracht, en daarover is de jury zeer te spreken. Tot slot nog een tip van de jury: deze wonderschone gemeente verdient een goed bezoek. De fiets is uitermate geschikt om de gemeente in haar veelheid te beleven. Het goud is zelfs al aanwezig: denk aan een slimme koppeling met de aanwezigheid van de Gazelle-fabriek
.

Bron; bngerfgoedprijs.nl/wp-content/uploads/2012_juryrapport.pdf