#

ARCHEOLOGIE IN VELP  

Is Velp archeologische wel interessant? Ja best wel. Of we echt kunnen spreken van een permanente aaneengesloten bewoning van de late IJzertijd tot het heden is niet duidelijk. Er zijn nog te veel ontbrekende gegevens. Dat er sprake van bewoning was tijdens alle historische tijdvakken, zoals IJzertijd, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, Middeleeuwen tot in het heden is wel bewezen door archeologische vondsten en schriftelijk bronnen.

De laatste paar jaren tot het heden is er best aardig gebouwd in Velp en zelfs een aantal grootschalige projecten. Hierdoor hebben bouwheren of dit nu de gemeente Rheden was of particuliere bouwers de verplichting Het Verdrag van Malta te respecteren. Onderzoek dient te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten.


Doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van een veldonderzoek is het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten.

Bron; RAAP-NOTITIE 3394, Plangebied Daalhuizerweg te Velp.
 

HET VERDRAG VAN MALTA

Het verdrag van Malta is een verdrag dat in 1992 werd ondertekend door de lidstaten van de Raad van Europa. Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Malta of het Verdrag van Valletta genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen , grafvelden, en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. Dit is gevat in drie principes met verschillende artikelen:

  • Streven naar behoud in situ (ter plaatse) van archeologische waarden. De bodem is de beste garantie voor een goede conservering van archeologische resten (artikel 4).
  • Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
  • De verstoorder betaalt voor het doen van opgravingen en het documenteren van archeologische waarde, wanneer behoud in situ niet mogelijk is (artikel 6).  

    Andere belangrijke bepalingen uit het verdrag zijn:

  • Artikel 9: Communicatie met het publiek.
  • Artikel 12: Uitwisseling van kennis en archeologiedeskundigen tussen de landen.

TOEPASSING VAN HET VERDRAG IN NEDRLAND

Bij veel grootschalige projecten, zoals de aanleg van de Betuweroute, is al vroegtijdig rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Anders dan in Frankrijk, waar de opgravingsbevoegdheid bij de overheid bleef, is in Nederland bij de implementatie van het verdrag gekozen voor liberalisering. Talloze kleine en middelgrote ondernemingen kunnen nu opgravingen doen en advies uitbrengen, zoals bij de aanleg van Vinex-wijken. De Erfgoedinspectie en verschillende brancheorganisaties houden toezicht op de kwaliteit. In oktober 2003 is een voorstel voor de wijziging van de Monumentenwet1988 en enkele andere wetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee worden de principes van het Verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Op 4 april 2006 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd en in december van dat jaar gaf de eerste kamer ook zijn goedkeuring. Op 1 september 2007 trad de Wet op de archeologische monumentenzorg (waarbij de Monumentenwet 1988 werd gewijzigd) in werking.   

Bron; Wikipedia, Verdrag van Malta.   

IN VELP 

In Velp en nabije omgeving zijn de afgelopen jaren een aantal van dit soort voor/ onderzoeken gedaan. Wie weet zal het in de toekomst nog eens interessant zijn om de dozen archeologisch materiaal van de redactie op een juiste manier onder te brengen, zoals bij bijgevoegde link in Boxmeer gedaan werd! Link; www.museumboxmeer.web-log.nl/blog/

Indien u meer informatie via de gemeente wil verkrijgen over monumenten of archeologie kunt via bijgevoegde link aan contactpersonen van de gemeente Rheden komen. Link; www.rheden.nl/Beleid_en_projecten/Wonen_en_woonomgeving/Monumenten_Archeologie/Commissie_Cultuurhistorie

JULI 2014

Een veelheid aan bodemvondsten duikt op, tijdens het graven van een geul, achter de Katholieke Kerk (Emmastraat). Eigenlijk niet echt bijzondere vondsten. Het gaat vooral om scherfwerk uit periode van de jaren 1800/ 1920. Tevens de patroonhuls van de karabijn Hembrug M95, de karabijn uit 1895 waarmee de Nederlandse soldaten de afgelopen wereldoorlog in werden gestuurd. Bron; De heer G. van Essen, Velp.

 

 

Wat wel van belang is voor de Velpse archeologie is dat het Velpse bodemarchief weer iets laat zien. Het verteld ons iets over de plek. Maar het kan ons juist ook in verwarring brengen als het vondsten zijn die eigenlijk ergens anders vandaan komen en hier gewoon terecht gekomen zijn! Toch blijft het interessant dat we weten en registreren wat waar aangetroffen wordt. Dus heeft u eens iets gevonden? Stuur een mail laat het de redactie weten!