#

DE A12 BIJ VELP

Mede door de werkzaamheden voor verbreding van de A12 in 2011 bij Velp, dook de redactie in de historie van de A12 en het Velperbroekcircuit bij Velp. Met enorme bomenkap is men begonnen met werkzaamheden van het verbreden van de A12. De foto hieronder is de opgang van het viaduct over de A12 vanuit de richting Rozendaal. Waar eens mooie bomen stonden!

Bron; Foto's redactie V.C., Schelmseweg, 2011.

De redactie heeft wat planen bekeken rondom deze verbreding en heeft enkele interessante citaten met betrekking tot de reden van aanpassing, archeologie en cultuurhistorie overgenomen.

KORTE ARGUMENTATIE VOOR VERBREDING

Op 16 februari 2007 heeft de minister van VenW, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), een standpunt ingenomen over de A12 Waterberg - Velperbroek. Dit standpunt luidt dat voor de A12 Waterberg - Velperbroek gekozen wordt voor een sobere verbreding met één rijstrook in beide richtingen, zodat per rijbaan drie rijstroken permanent beschikbaar zijn (2x3). Door een keuze voor een sobere verbreding kan binnen de mogelijkheden van het benuttingsprogramma ZSM-2 voortvarend een toekomstvaste oplossing worden geboden. Het betreft een standpuntwijziging ten opzichte van het standpunt van 23 april 2002 voor de A12 Ede – Duitse grens. In het standpunt van 2002 is opgenomen dat de A12 moet worden ingericht overeenkomstig het in de TN/MER A12 Ede – Duitse grens uitgewerkte benuttingsalternatief, zodanig dat een eventuele verbreding op termijn niet bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt (toekomstvast benutten). Dat standpunt hield voor het gehele traject Ede–Duitse grens in dat daar waar mogelijk binnen het huidige dwarsprofiel, een uitbreiding met een spitsstrook moet worden gerealiseerd. 

Bron; www.centrumpp.nl/Images/2%20Toelichting%20A12%20Waterberg%20Velperbroek_tcm306-265453.pdf

ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE

Voor de TN/MER A12 Veenendaal - Duitse grens is een archeologische verwachtingskaart vervaardigd van een gebied ter weerszijden van de A12 met een breedte van 5 km (RAAP-rapport 518, 1999). Op deze kaart zijn tevens de bekende archeologische vindplaatsen en terreinen van archeologische waarde weergegeven. De archeologische verwachting langs de weg is ten zuiden van Bronbeek laag en ten noorden daarvan middelmatig of niet bepaald vanwege het ontbreken van een bodemkaart in delen van het gebied. Er zijn geen bekende archeologische vindplaatsen of terreinen van archeologische waarde, die beïnvloed kunnen worden door de wegverbreding. Op basis van de archeologische verwachtingskaart is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in gebieden langs de weg, waar de archeologische verwachtingswaarde middelmatig of hoog is en waar de bodem verstoord kan worden door de wegverbreding. Volgens het programma van eisen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (heet nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn in het traject tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek de volgende stroken onderzocht: · Aan de noordoostzijde tussen km 128,30 en km 128,70. · Aan weerszijden van de A12 tussen km 131,00 en km 132,00.
Dit inventariserend archeologisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van boringen. Gebleken is dat in deze stroken geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Op basis van het onderzoek mag aangenomen worden dat langs het traject Waterberg - Velperbroek geen archeologische vindplaatsen voorkomen die door de wegverbreding kunnen worden verstoord. Wat betreft de bescherming van het archeologisch erfgoed wordt volstaan met een begeleiding van het grondwerk door een archeoloog tijdens de aanleg.

Bron; www.centrumpp.nl/Images/2%20Toelichting%20A12%20Waterberg%20Velperbroek_tcm306-265453.pdf

CULTUURHISTORIE

In de nota Belvedère pleiten de vier ministeries (VROM, OC&W, LNV en V&W) voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. De strategie die gehanteerd wordt, is: ‘Behoud door ontwikkeling’. De nota is geen wet of regelgeving maar moet gezien worden als een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen. Gelijktijdig met de nota Belvedère is de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland (Belvedère-kaart) ontwikkeld. Provincies en gemeenten worden gevraagd voor deze gebieden en steden actief cultuurhistorisch beleid te formuleren, gericht op het herkenbaar houden en versterken van de historische en ruimtelijke samenhang. De zuidelijke Veluwezoom is gedefinieerd als Belvedèregebied. Hiervoor worden een aantal fysieke dragers benoemd waaronder het herkenbaar maken van oude landschappen zoals de historische ringallee rond Tracébesluit A12 Waterberg - Velperbroek | 1 oktober 2009 Pagina 58 van 78 Rozendaal. In het Landschapsplan heeft dit geresulteerd door ter hoogte van de historische ringallee een transparant scherm toe te passen. Algemeen geldt dat de omvang van de wegverbreding dermate beperkt is, dat geen cultuurhistorische waarden aangetast worden. De verbreding van de weg heeft nauwelijks negatieve effecten op cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Er vindt geen aantasting van monumentale gebouwen plaats.

Bron; www.centrumpp.nl/Images/2%20Toelichting%20A12%20Waterberg%20Velperbroek_tcm306-265453.pdf

DE HISTORIE VAN DE A12  

De doortrekking van rijksweg 12 in oostelijke richting nam tijdens de bezettingsjaren een zeer bijzondere plaats in bij de nieuwe werken. Het ging namelijk om een werk dat door de Duitsers werd doorgedrukt, in weerwil van bestaande opvattingen en plannen. Rijksweg 12 was gepland van Voorburg tot De Klomp. Doortrekking noordelijk langs Arnhem richting Emmerich was voor de oorlog afgewezen op grond van de mening van natuurbeschermingsorganisaties en -heel belangrijk- de Generale Staf van het Ministerie van Defensie.

Op 21 juni 1940, enkele weken na de capitulatie, ontving Rijkswaterstaat de mededeling dat de Duitsers de Hollandlinie Köln - Emmerich noordelijk van Arnhem wensten te verlengen. Het was Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft en Reichsminister für Bewaffnung und Munition Fritz Todt zelf die het project Kriegswichtig had verklaard. Fritz Todt (1891- 1942) was een in 1932 in de wegenbouw gepromoveerde ingenieur en sinds 1933 verantwoordelijk voor de Reichsautobahnen. Voor de verwezenlijking van de Autobahnen, maar ook voor de oorlog bedoelde bouwkundige constructies had hij de Organisation Todt opgericht, die op een zeker moment 800.000 mensen aan het werk had, voor een deel dwangarbeiders.

Op 11 juli 1940 kwam Todt hoogstpersoonlijk naar Beekhuizen om over de snelweg te praten. In het gesprek bleek dat de Autobahndirektion Essen tot ontsteltenis van Rijkswaterstaat het tracé reeds had verkend. Tussen augustus en oktober 1940 werd het plan op landelijk niveau diverse malen besproken, maar de fel protesterende natuurbeschermingsorganisaties stonden nu zonder de Generale Staf alleen.
Uiteindelijk namen de Duitsers de beslissing op 29 oktober 1940: Reichskommissar Seyss-Inquart sommeerde Wentholt (DG van de Rijkswaterstaat) om de autosnelweg Utrecht - Emmerik zo snel mogelijk aan te leggen. De weg moest noordelijk om Arnhem worden aangelegd, en het enige wat
in Nederland van Reichsminister Todt zelf nog mocht beslissen was het beste tracé. De tegenstand bleek nog niet helemaal gebroken - men weigerde in eerste instantie de benaming rijksweg 12 te gebruiken voor het gedeelte De Klomp - Elten. Intern Rijkswaterstaat werd gesproken over de Wesel-Amsterdam of de Utrecht-Emmerik. Pas in 1941 zou het wegvak oostelijk van De Klomp ook formeel als rijksweg 12 worden aangeduid.

Rijksweg 12 was door Todt als Kriegswichtig bestempeld, en er werd daarom behoorlijk aan doorgewerkt; in ieder geval op het eerste gezicht. Er werd zelfs een speciaal nieuw dienstonderdeel voor opgericht, de directie Nieuwe Wegen III. In de praktijk werden de werken opzettelijk getraineerd, en ook de beroerde aanvoer van cement speelde danig parten. In 1942 was er slechts 3000 ton per maand beschikbaar voor alle door de Duitsers gewenste Waterstaatswerken - een fractie van wat nodig was. Op last van de Duitsers moest er echter verder worden gewerkt aan de weg, en de enorme inzet van de Duitsers op deze verbinding maakte dat steeds meer Nederlanders gingen spreken over de aanleg van het Hazepad: de verbinding waarvan ze hoopten dat de Duitsers er ooit over zouden vertrekken terug naar de Heimat.

De situatie zou onverwachts kenteren. Todt was na een bezoek aan het Oostfront in Rusland somber geworden, en had op 4 december 1941 Hitler verzocht om de oorlog te stoppen. Op 8 februari 1942 vloog hij naar Hitler's hoofdkwartier, de Wolfsschanze in Oost-Pruisen, en spiegelde Hitler een nog somberder beeld van de vorderingen aan het Oostfront. Het verzoek van Todt werd door Hitler gezien als hoogverraad, en als een persoonlijke aanval op Hitler zelf. Todt moest dus "beseitigt" worden. Omdat Todt mede dankzij het Reichsautobahnprogramma bij de gewone Duitser populair was, werd niet voor een showproces gekozen. De Gestapo zorgde ervoor dat er een bom werd geplaatst in het vliegtuig van Todt. Na zijn vertrek van de Wolfsschanze ontplofte het vliegtuig. Nadat Todt officieel bij een "vliegtuigongeval" om het leven kwam, werd hij opgevolgd door Albert Speer.

 Speer vond de verdere bouw van rijksweg 12 niet belangrijk voor de verdere oorlogsvoering. Vervolgens werd in 1942 de Bouwstop afgekondigd. Ontheffingen hierop waren mogelijk, maar zeer beperkt. Bekend is de ontheffing voor de uitvoering van grondwerken aan rijksweg 12 bij Arnhem, maar wel onder de voorwaarde dat het werk door tewerk gestelde Joden zou worden verricht - zodat de uitvoering geen gebruik zou maken van reguliere arbeidskrachten. De laatsten waren immers voor de bouw van de Atlantikwall nodig.

 In 1943 kon, nadat de werkzaamheden bijna helemaal tot stilstand worden gekomen, worden geconstateerd dat:
- sinds 1940 rijksweg 12 met twee rijbanen was opengesteld tussen knooppunt Oudenrijn
  en de aansluiting Houten (1942),
- de noordelijke rijbaan tussen Houten en Bunnik in uitvoering was (opengesteld in 1944).
- de aardebaan tussen Bunnik en de grens bij Elten in hoge mate gereed was gekomen
- betonnen viaducten gereed waren gekomen in het tracé ter plaatse van Bunnik, Driebergen,
 Maarsbergen, Veenendaal en Ede. In de nadagen van de oorlog in 1945 werd het viaduct bij de aansluiting Bunnik door oorlogshandelingen beschadigd. Tijdens de meidagen van 1945 was de weg oostelijk van Bunnik niet berijdbaar, en heeft de weg dus nooit dienst gedaan als "Hazepad".

Na de oorlog is de aanleg van rijksweg 12 op dit reeds in hoge mate gereed gekomen tracé verder gegaan. Goed beschouwd kan de huidige tracering van de A12 tussen Veenendaal en Elten daarmee worden toegeschreven aan de Duitse bezetter in zijn algemeenheid en aan Fritz Todt in het bijzonder.

 

Bron; Bovenstaand; www.autosnelwegen.nl/

Een opvallend stukje vermeldt het volgende; De Stoomtram Hansweert-Vlake, een miniatuur trambedrijfje met een spoorwijdte van 750 mm, had twee stoomlocomotieven van Decauville. Deze tram verbond van 1913 tot 1933 het spoorstation van Vlake met de veerhaven van Hansweert en werd geëploiteerd door de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Bij de stoomtrein Hansweert-Vlake gold het Zeeuwse motto "Ons bent zunig". De lijn liep dicht langs het Kanaal door Zuid-Beveland en daarom hadden de locomoteven maar aan een kant locomotiefplaten. Na de opheffing van de tramdienst werd de lijn, inclusief het rollend materieel, gekocht door aannemer C.N. Hoogesteger in Wemeldingen en alles werd omgespoord naar 700 mm. Een locomotief werd gesloopt en het overige materieel werd als kipkarrenspoor gebruikt. Een groot kenner van de Nederlandse stoomtrams, de inmiddels overleden heer H. Nieweg, meende de overgebleven locomotief in het begin van de Tweede Wereldoorlog te hebben waargenomen in het aannemersdepot in Velp GLD voor de aanleg van Rijksweg 12 tussen Arnhem en de IJssel. De wagenbakken van de rijtuigen en goederenwagons stonden grotendeels onttakeld nog tot eind jaren vijftig op de werf van de aannemer in Wemeldingen.

Bron; Link; www.smalspoormuseum.nl/Smalspoor/GeschISS.html

Volgens een ooggetuige bevond zich ter hoogte van de brug bij de Schelmseweg een enorme zandverzetmachine. In de volksmond de IJzeren Reus genoemd. Deze heeft, naar verluid, tot in de jaren 50 hier gestaan en is toen gesloopt. Het zand voor het talud van de snelweg werd getransporteerd met smalspoortreintjes. Hiervoor was speciaal een rails aangelegd. Het aanleggebied was natuurlijk in de oorlogsdagen verboden gebied.

Knooppunt Velperbroek (rijkswegen 12, 48 en 52) op 18 mei 1961. Op 8 maart 1961 werd rijksweg 12 tussen de Apeldoornseweg en Velperbroek opengesteld.

De aardebanen voor de flyover van de A12 waren toen al aanwezig; het zou nog zo’n 25 jaar duren eer de flyover zou worden gerealiseerd. Merk op dat de nieuwe IJsselbrug op 18 april 1961 slechts enkelbaans is opengesteld voor het verkeer; (noordelijke rijbaan). De zuidelijke rijbaan zou pas volgen op 6 april 1964. Thans is deze brug opnieuw verdubbeld en de hier zichtbare rijbaan ligt nu ingeklemd tussen nieuwere brugdelen.

Bron; Link; www.autosnelwegen.nl/asw/his/frames.html

HET VOLGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN DOOR DE REDACTIE VAN DE V.C.

De redactie heeft zondag 26 maart een bezoek gebracht aan de strook langs de A12. Onder de indruk van het "verborgen paradijsje", maar helaas ook onder de indruk van de grootschalige kap en de te verwachten asvaltering. De vaart der volkeren zullen we maar zeggen! Daarom wat inpressies.


Bron; Foto's redactie V.C. 26 maart 2011.

Op 14 juni heeft de redactie wederom een bezoekje gebracht aan "de verborgen oase" van Velp. Nu het gedeelte aan de kant met Arnhem, net voor Bronbeek. De redactie ontdekte bestrating voor de PGEM- HS (Hoogspanning). Wellicht zijn deze tegels gemaakt bij de Meteoor in Rheden?

 

Bron; Foto redactie V.C., 14 juni 2011.

DE RAAD VAN STATE

Uitspraak Raad van State over Tracébesluit A12 Waterberg-Velperbroek, 20-07-2011

De Raad van State heeft op woensdag 20 juli uitspraak gedaan over het Tracébesluit A12 Waterberg-Velperbroek. De RvS heeft de beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het Tracébesluit onherroepelijk geworden.

Rijkswaterstaat werkt op de A12 tussen knooppunten Waterberg en Velperbroek aan een verbreding van de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook in beide richtingen. Er worden drie viaducten vervangen (Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan) en drie viaducten verbreed (Rozendaalseweg, Spoorviaduct, Luinhorsttunnel).

Tussen Arnhem en Velp wordt, in samenwerking met de betrokken gemeenten, een nieuwe fiets-voetgangerstunnel aangelegd en maatregelen genomen die tot een betere inpassing van de weg in het landschap leiden. Rijkswaterstaat treft daarnaast maatregelen om de geluidsbelasting omlaag te brengen en de effecten op natuur en landschap te compenseren.

De verbredingswerkzaamheden starten eind augustus 2011 en worden zo snel mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 2014, afgerond.

Bron; Link; www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2011/augustus2011/a12_grootschalige_werkzaamheden_door_wegverbreding_waterberg__velperbroek_vanaf_29_augustus.aspx

WANDELEN LANGS DE A12

Op 14 augustus bracht de redactie een plan ten uitvoer dat al even op tafel lag. Was dit plan uitvoerbaar of wellicht niet toegestaan? Alleen door het plan ten uitvoer te brengen zou de redactie merken of het mogelijk was en ging op pad. Vanaf de brug bij de Schelmseweg, Rozendaal, liet de redactie zich afzetten en vervolgde haar weg te voet links van de A12 in de richting van het Velperbroekcircuit. Het plan was de 5 km lange strook pal langs de snelweg, aan de Velpse kant, te bewandelen vanaf de Schelmseweg tot aan het circuit. De redactie wilde hiermee een indruk krijgen van de omvang van de werkzaamheden en wellicht nog nieuwe zaken ontdekken die door de werkzaamheden aan het licht waren gekomen.

 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 14 aug. 2011.

Wat opvallend was dat het talud van het fietspad vanaf de brug, aande boskant, in de richting Rozendaal, vol lag met scherven. Dit waren vooral 19e eeuwse scherven. De redactie vermoedt dat dit opgebrachte grond is, destijds voor de aanleg van het fietspad, en de scherven in een verstoorde context liggen.

Bron; Foto d.d. 19 sept., 19e eeuwse scherven van het talud.

Op het moment van schrijven, aug. 2011, is de brug van de Schelmseweg over de A12 al gesloopt. De stroken langs de snelweg zijn ontdaan van het groen, waarbij vele bomen geveld zijn. Tevens waren graafmachines druk in de weer het onkruid van het talud af te schrapen en zou ditzelfde talud verbreed moeten worden met enorme hoeveelheden zand. Het eerste stukje liep de redactie door het Arnhemse stukje bos naast de snelweg. Daar waar het lichte zand al bloot lag is de redactie de strook naast de snelweg opgelopen. Het zou een 5 km. lange tocht worden waarbij modder, gras, weerbarstige struiken, asvalt, spoorrails, hekjes en smalle riggels als hindernissen genomen moesten worden. Een beetje kreeg de redactie het Indiana Jones (van de gelijknamige films) gevoel! Het was geen tocht voor de doorsnee wandelaar.

 
Wordt vervolgt.

NAAMGEVING EN DATERING VAN DE OUDE EN DE NIEUWE BRUGGEN

Tijdens het maken van foto's ga je letten op details. Een van de details bij de brug van de A12 over de Zutphensestraatweg is de naamgeving van de brug; Bronbeek 195? (het juiste jaartal controleren we nog even). Als je onder de brug door gaat let je er wellicht niet eens zo op. Daar komt nog bij dat de ophanging van de moderne geluidsschermen bij deze brug de in beton gegoten naam en datering minder zichtbaar maken.  Vanuit erfgoedoogpunt rees bij de redactie de vraag komt deze naam na sloop van de brug weer terug? De redactie nam contact op met Rijkswaterstaat via het landelijke informatienummer voor informatie over de verbreding van de A12. Binnen 5 werkdagen zou de redactie terugggebeld worden of de naamgeving terug keert en of de andere bruggen in het Velpse gebied ook namen en een jaartal krijgen.

Wellicht iets te ongeduldig heeft de redactie contact opgenomen met het kantoor in Arnhem en kreeg, na een aantal vriendelijke medewerkers van Rijkswaterstaat gesproken te hebben, uiteindelijk het telefoonnummer van de projectleider. Deze gaf aan een vraag van vergelijkbare strekking gekregen te hebben via het landelijke steunpunt maar was er helaas nog niet aan toe gekomen. Dit bleek de vraag van de redactie van de V.C.! De redactie sprak dus met de juiste persoon op de juiste plaats en het systeem van vragen stellen van Rijkswaterstaat werkt dus. Tijdens het telefoongesprek kon de vraag, door de redactie van de V.C., nog duidelijker gesteld worden.

Het antwoord was als volgt; De bruggen Zutphensestraatweg en IJssellaan in Velp krijgen in de nieuwe vorm de naam en het jaartal terug. De brug bij de IJssellaan had voorheen een naam en een jaartal, alleen is deze brug in de jaren 90 vervangen en heeft nu geen naamgeving en jaartal meer. Op de oorspronkelijke bouwtekening uit de jaren 50 was deze wel aanwezig, aldus de medewerker van Rijkswaterstaat. Tevens waren de te plaatsen namen en jaartallen al meegenomen in de opdracht naar de aannemer. Alleen hoe dit precies ten uitvoer gebracht diende te worden moest nog besproken worden. Bij de andere bruggen was Rijkswaterstaat wel voornemens een datering of naam aan te brengen, alleen was dit nog te weinig concreet. De redactie heeft verzocht of alle bruggen namen en dateringen kunnen krijgen. De redactie gaat er van uit dat dit onder de Velpse bevolking veel goodwill kan kweken en wellicht het leuk zou zijn hier publiciteit aan te geven via de plaatselijke media. De medewerker gaat met de aanvraag aan het werk en gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de nieuwe naamgevingen en dateringen. Hierin zou meegenomen worden het idee om bij het verzinnen van nieuwe namen de bevolking te betrekken. Het antwoord op de vraag van de redactie is hiermee ruimschoots beantwoord en juicht vanuit erfgoedoogpunt de werkwijze van Rijkswaterstaat op dit punt erg toe! De redactie zou op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen over de naamgevingen en dateringen. Wordt vervolgt dus!

Bron; Met dank aan de medewerkers van Rijkswaterstaat.

Hoorde u het ook na 21.00 uur, het slopen van de bruggen! Soms tot diep in de nacht. Het ging hierbij om het slopen van de randen van de Bronbeek brug. Vervolgens zou de brug niet geheel gesloopt worden maar verbreed. Het leek er op alsof de brug in de jaren 50 degelijk gebouwd is. De foto's zijn op 13 september rond 23.00 uur genomen, redactie V.C.

 

 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 25 sept. 2011.

OKTOBER 2011

Brugdelen arriveren op donderdag 20 okt. met speciaal transport. Enorme betonnen liggers voor de brug bij de Schelmseweg.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 20 okt. 2011.

VOORTGANG BIJ DE BRUG VAN PRESIKHAAF

Bron; Redactie V.C., foto 1 maart 2011, nov. 2011.

WAT GEGEVENS

Bron; Link; www.rijkswaterstaat.nl/images/Zandtransport%20A12%20Waterberg%20-%20Velperbroek%20augustus%202011_tcm174-307608.pdf

Wat betreft de herkomst van het zand, voornamelijk voor het ophogen van de nieuwe wegdelen, gaat het om zand uit heel Nederland. Het bouwbedrijf heeft hiervoor in heel Nederland zand ingekocht. Er komt ook een deel zand uit Arnhem. Voor de werkzaamheden bij de John Frost Brug moet men zand afgraven en dus kwijt en dit gaat naar de verbreding van de A12.

In de eerste dagen van december zijn er vanaf Knooppunt Waterberg tot aan Velperbroek 300 personen in de weer voor de A12! Het aantal vierkante meter geluidsscherm bedraagt ongeveer 27.000 vierkante meter.

Wat betreft de naamgeving van de bruggen moeten we bij de Gemeente Arnhem wezen. De bruggen liggen op Arnhems grondgebied en wat betreft de naamgeving hiervan heeft de Arnhemse Straatnamencommissie de meeste zeggenschap. Indien goedgekeurd heeft de Arnhemse Gemeenteraad het laatste woord.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. okt. 2011.


 

Bron; Foto's boven redactie V.C. d.d. 28, 27 en 24 nov. 2011. Foto 1, brug Presikhaaf, werkzaamheden met enorme Mammoetkraan voor het plaatsen van lengtedelen van de brug, foto 2, brug bij Presikhaaf, hier is een van de schokbrekers van de brug goed te zien, foto 3 brug Schelmseweg. Zie ook twee vergelijkende foto's onderaan het artikel over de A12! Nog een mooie fotoserie, link; www.flickr.com/photos/21878423@N03/sets/72157628175724997/with/6412536819/

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 14 dec. 2011. Het eerste asvalt ligt op de oprit naar de brug richting Velp. Het laatste beton tussen oprit brug en de brug zelf wordt gestort.

BRUG SCHELMSEWEG DEC. 2011

De verbreding van de A12. De nieuwe brug ligt er mooi bij. Even afwerken, dan klaar! Woensdag 21 dec. is de Meccano brug er 's nachts uitgehaald.

 

Bron; Foto's redactie V.C. links 19 dec. 2011.

 
Bron; Foto's redactie V.C. links 19 dec. en rechts 25 dec. 2011.

DE SITE VAN RIJKWATERSTAAT

Viaducten en tunnels

De viaducten in dit traject van de A12 worden uiteraard aangepast aan de wegverbreding. Op de plaats waar de Schelmseweg de A12 kruist, is het oude viaduct gedurende circa 5 maanden volledig vervangen door een nieuw exemplaar dat afgelopen weekend in gebruik is genomen. Daarnaast zijn de afgelopen periode de viaducten Rozendaalseweg, Velperweg, Spoorviaduct en IJssellaan aan de buitenzijde uitgebreid. Hiertoe zijn extra kolommen geplaatst en liggers gelegd. Met het afronden van deze werkzaamheden zal de hinder voor het lokale verkeer tot het voorjaar 2012 minder zijn. Ook zijn aan beide zijden van de weg de fiets- en voetpaden weer beschikbaar.

De Luinhorsttunnel is verlengd en weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden voor de nieuwe fiets-/voetgangerstunnel, die een verbindingschakel vormt tussen de Loevesteinlaan in Arnhem en de Straatweiden in Velp, zijn gestart. De dassentunnel tussen knooppunt Waterberg en de kruising met de Schelmseweg is nagenoeg gereed.

Verbreding A12 Waterberg - Velperbroek

Rijkswaterstaat verbreedt de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek van 2x2 naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Er worden drie viaducten vervangen (Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan), twee viaducten verbreed (Rozendaalseweg en Spoorviaduct) en de Luinhorsttunnel wordt verlengd. Tussen Arnhem en Velp wordt een nieuwe fiets-/voetgangerstunnel aangelegd. Rijkswaterstaat treft daarnaast maatregelen om de geluidsbelasting omlaag te brengen en de effecten op natuur en landschap te compenseren. Het verkeer op de A12 tussen Waterberg en Velperbroek kan naar verwachting vanaf medio 2012 gebruik maken van 2x3 rijstroken in beide richtingen. Aansluitend vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats.

Bron; Link; www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2011/december2011/a12_waterberg__velperbroek_wegverbreding_anderhalf_jaar_eerder_klaar_in_2012.aspx

 

NAAMGEVING VIADUCTEN

Rijkswaterstaat herstelt oude naamgeving van 6 viaducten langs het verbrede traject A12 bij Velp en voegt een nieuwe naam toe bij de nieuwe fietstunnel, aldus een bron binnen Rijkswaterstaat. Deze ligt aan de nu nog ze geheten Geerfdeweide. De redactie is erg blij met het terugkeren van de oude naamgevingen van de viaducten! Na het tweede overleg in de adviescommissie straatnaamgeving van de gemeente Arnhem is er het volgende resultaat;

* Schelmseweg: Schelmseweg, *  Rosendaalseweg: Rozendaalsebrug, * Velperweg: Bronbeek, * Spoorlijn: Wellenstein, * IJssellaan: Larenstein,* Luinhorstweg: Luinhorsttunnel, * Nieuwe tunnel: Straatweidentunnel.

Ten opzichte van eerste bespreking met de adviescommissie is de naam van de nieuwe tunnel gewijzigd. Voor Rijkswaterstaat is bovenstaande het definitieve voorstel. Dit voorstel zal nog wel met een formeel besluit van Arnhem bekrachtigd moeten worden. Rijkswaterstaat gaat nu de volgende stap zetten met het maken van het ontwerp voor de naamborden en de vaststelling van de locaties waar deze (aan weerszijden) zullen (moeten) worden bevestigd. De redactie juicht het voornemen, om de borden van jaartallen te voorzien, sterk toe. Wellicht kan Rijkswaterstaat hier een nieuwe trend zetten; naamgeving met jaartal! Het enthousiasme binnen Rijkswaterstaat is er zeker. We wachten het resultaat af! 

De Luinhorsttunnel naar Presikhaaf. Zie artikel A12.

 

  Bron; Redactie V.C., 1e foto; aug. 2011, foto 2 en 3; 5 febr. 2012.

 

MAART 2012

Oorspronkelijke viaduct Arnhemsestraatweg gaat dit weekend er uit. De beide nieuwe buitendste delen worden dan gebruikt om het verkeer over de A12 door te laten rijden. Het oude binnenste oude deel gaat geheel weg. 3 zware kranen, een Liebherr en twee Catepillars, met pneumatische koppen verwijderen het beton. Het zijn een 15, 30 en een 50 tons pneumatische kraan die de klus klaren tussen vrijdag en de maandag. Op maandag zou de trolley weer moeten rijden! Zie ook, rheden.nieuws.nl/nieuws/59202

 

Bron; Foto's redactie V.C., 10 maart 2012, 23.00 uur, dag en nacht!

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 10 maart 2012, 17.00 uur.

Oorspronkelijke viaduct Arnhemsestraatweg ging in het weekend van 10 en 11 maart er uit. De beide nieuwe buitendste delen werden gebruikt om het verkeer over de A12 door te laten rijden. Het oude binnenste oude deel ging geheel weg. 3 zware kranen, een Liebherr en twee Catepillars, met pneumatische koppen verwijderden het beton. Het waren een 15, 30 en een 50 tons pneumatische kraan die de klus klaarden tussen vrijdag en maandag. Zie ook, rheden.nieuws.nl/nieuws/59202

 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 14 maart 2012.