#

RODELEN IN VELP MET BLAUWE PLEKKEN  

Toen de redactie twee jaar geleden met 2 kinderen tijdens de sneeuwval van 2008 wilde gaan rodelen bij de Velpse Rodelbaan aan de Pinkenbergseweg, bleek deze bijna onbegaanbaar! We hebben toen vele, vele takken van de baan weggehaald. Er bleek flink gekapt te zijn en de takken en halve bomen lagen gewoon over de baan. We hebben toen een beetje kunnen rodelen. Het jaar daarop dachten we een te rodelen baan aan te treffen. Niets was minder waar. Bijna dezelfde situatie en totaal geen mede-rodelaars!  

Bron; J. Withaar, nov. 2010.

WAT IS RODELEN?

Wat is rodelen volgens Wikipedia: (in het hoogduits/zwitsers: rotteln, rütteln, schütteln) is het op een slee van de berg afglijden. Oorspronkelijk als transportmiddel, wordt het tegenwoordig voornamelijk op kunstmatig aangelegde rodelbanen als sport beoefend. Wij liggen dan gewoon op ons buik op een simpele houten slee en sturen met handen en voeten. Na de baan een paar keer te zijn afgedaald, merk je toch dat het slechte onderhoud en hopen zand en struiken onderaan de baan voor menige blauwe plekken en schrammen hebben gezorgd. Het was natuurlijk toch leuk maar het kan beter!  

  

Bron; Foto redactie V.C., jan. 2010.

OP ONDERZOEK

Bij thuiskomst  kwamen er drie vragen boven;
- Wat is de geschiedenis van de rodelbaan?   

- Wie is verantwoordelijk voor de huidige staat van de rodelbaan?  

- Waarom zijn er geen rodelaars?  

DE GESCHIEDENIS VAN DE RODELBAAN 

Bron; Google maps.

Er is in de jaren 20 zelfs een Velpse rodelvereniging geweest. Op de schaarse oude afbeeldingen uit de jaren 20 en 30 zijn verlichting en vlaggen te zien en zijn ook vele rodelaars en publiek in de weer. Dan moet er toch wel sprake geweest zijn van een goede organisatie en onderhoud.  Ook deze baan is aangelegd als een werk- verschaffingsproject uit het begin van de 20e eeuw, dus nog voor de projecten uit de jaren 30! De baan is aangelegd op een deel van de toenmalige Benedenheide. Dit moet met toestemming al dan niet in samenwerking zijn geweest met de Geërfden van Velp. Hierover is tot op heden nog niets bekend.  

Als je kijkt naar, de weinige te vinden oude afbeeldingen van de baan, moet het vroeger een groot vermaak geweest zijn. De generatie voor de redactie vertelde de redactie dan ook over o.a. de aanwezigheid van een standje met warme cholademelk!

DE STAAT VAN ONDERHOUD

Wat is de staat van onderhoud van de baan? Kuilen, hobbels, takken en stronken op de baan. Bomen gevaarlijk dicht langs de baan. de houten beschoeiing ontbreekt deels en ook zijn de zandwallen niet of nauwelijks meer zichtbaar. In de grote bocht op de hoofdbaan is de fundering van de beschoeiing verzakt en buikt naar buiten uit. Het opgaande paadje langs de baan om weer naar boven te gaan om opnieuw naar beneden te kunnen rodelen is verdwenen. Tevens mocht er van oorsprong geen takken- groei zijn boven de baan zodat de baan volop sneeuw zou krijgen. Dit werd verteld door een voormalig ambtenaar van de gemeente die dit als een van de uitvoerende taken had. Er staan een stuk of vijf bomen, erg mooi, oud en dik, gewoon in de weg. Dit is natuurlijk moeilijk uit te leggen om deze te verwijderen voor een betere baan.

WIE DOET WAT?

Wie is er verantwoordelijk voor het huidige onderhoud van de baan? De redactie nam aan dat we hiervoor de gemeente Rheden moesten aanspreken. Niet voor niets stonden er aan de rand van het gebied mooie nieuwe bordjes, dat het gebied onder het “Rozendaalse Veld” valt, met als onderschrift Gemeente Rheden. Na een telefoontje naar de gemeente bleek er weinig van de baan bekend te zijn en werd mij toegezegd dat ambtenaren van de gemeente de rodelbaan en het onderhoud zouden bekijken. Vervolgens heeft de gemeente Rheden, om rodelaars te wijzen op risico’s van het rodelen op de Velpse rodelbaan, bordjes geplaatst met de noot dat rodelen echt op eigen risico plaats vindt. Dit is gegeven de omstandigheden geen overbodige luxe! Inmiddels zijn deze bordjes weer verdwenen!

TOEKOMST

Wat betreft de voortgang van het toekomstige onderhoud van de rodelbaan laat de gemeente weten zich hierover te beraden en zal nader beleid bepaalt moeten worden. Inmiddels zijn gemeente en de Geerfden wel in gesprek over plannen ten aanzien van de rodelbaan. Tegenwoordig speelt daarbij ook een stuk verantwoordelijkheid mee ten aanzien van onderhoud door de eigenaar van de baan. Een gegeven is dat met flinke vaart de sleetjes op de Pinkebergseweg weg terrecht komen. Volgens de redactie kan dit met een redelijk simpele aanpassing van de baan voorkomen worden. Bij onze Velpse rodelbaan kan de situatie alleen maar beter worden, afhankelijk wat de gemeente Rheden en wellicht derde partijen samen ondernemen! De redactie is wel van mening dat een negatief besluit ten aanzien van openstelling van de baan wel erg definitief is en dat het de moeite waard is om naar mogelijke alternatieven te kijken. Geen doorgang is dan wel een erg gemiste kans! Zolang de besprekingen hun voortgang hebben spreken we hier maar het vertrouwen over uit. De redactie zal zich er in ieder geval voor inzetten.

IMPRESSIES VAN BIJNA 100 JAAR RODELBAAN

Jaren 20 (20e eeuw); Naar aanleiding van artikelen over de rodelbaan in de Velpse media hebben enkele mensen gemaild en gebeld. Tevens is er wat archiefonderzoek geweest in het Gelders Archief te Arnhem. Hier kwam uit kwam naar voren dat er dus een in de jaren 20 een Velpse rodelvereniging is geweest. Deze is vanaf 1922 actief geweest. Op de schaarse oude afbeeldingen uit de jaren 20 zijn verlichting en vlaggen te zien en zijn ook vele rodelaars in de weer. 

Jaren 30 (20e eeuw); Toen de baan gereed was bleek het onmogelijk de bocht door te komen bij het waterleiding huisje. Dat werd een prestigekwestie, maar geen der jongens lukte het. Toen is de bocht schuiner gemaakt en was het probleem opgelost. ’s Zomers werd er met zeepkisten, met onderstellen van kinderwagens, van de baan gereden. Boven aan de baan was een kiosk met chocolademelk. Maar dan moest je wel geld hebben. De rechter baan had destijds veel hobbels. De weg was er niet en de banen monden uit in de heuvel aan de andere kant van de huidige weg. Tevens was er o.a. de mogelijkheid tot ringsteken vanaf de slee en hiervoor konden, tegen geringe vergoeding, wisselbekers gewonnen worden.

Jaren 40 (20e eeuw); Niets van bekend.

Jaren 50 (20e eeuw); - Volgens een van omwonenden, rond de jaren 50, bleek er toen al niet meer gerodeld te worden. Door regen en erosie was de gebogen baan zeer ongelijk. Bovenaan, rechts van de baan was nog een waterleidingtoevoerpijp zichtbaar. (Deze is tegenwoordig niet meer zichtbaar.)

- Gedurende de, bijzonder strenge, winter in 1956 is de Rodelbaan intensief in gebruik geweest en ik heb er vele zaterdagen, zondagen en woensdagmiddagen doorgebracht. De baan was in goede staat en bijzonder snel. Je vloog de Pinkenbergseweg over en het aan de andere kant gelegen heuveltje op om af te remmen. De twee schuine bochten van de baan maakten het bijna onmogelijk van de baan te vliegen. Als we naar beneden suisden riepen we "hakke, hakke!" om de mensen die door de binnenbochten naar boven liepen te waarschuwen. Wat dat "hakke, hakke!" betekende mag Joost weten. Trouwens de afdaling direct naast de Rodelbaan werd ook gebruikt. Die was steiler en omdat hij recht was ging je veel sneller. Niet veel sleeers durfden daaraf. Een paar jaren later werd de baan vanwege een ernstig ongeluk door de gemeente gesloten en er werden diepe sleuven dwars over de baan gegraven om verder gebruik onmogelijk te maken. Misschien dat er nog wat toenmalige bewoners van de omgeving in staat zijn om wat aanvullende informatie te verstrekken.

Bron; De heer P. Frederiks, Mexico, feb. 2012.

Jaren 80 (20e eeuw); Toen ik zelf als jongetje met de slee van de rodelbaan afdaalde was deze redelijk begaanbaar maar niet  echt onderhouden. Echter je kon sleeën, zonder takken, boomstammen en zandheuvels met braamstruiken op en onder aan de baan. Een keer zag ik zelfs twee jongens met een oude motorkap van een auto van de baan glijden. Dit ging erg hard! Er is in 1983/1984 groot onderhoud aan de baan geweest op initiatief an kosten van de Geerfden van Velp. Dit is helaas niet gecontinueerd. Dit verklaart dus ook het wegblijven van mede rodelaars. Daarnaast zullen veel jongere Velpenaren de baan niet eens kennen. Mijn eigen kroost vond het fantastisch. Maar het kan nog beter.

Bron; De heer J. Withaar, Velp, nov. 2010.

Eerste 10 jaar 21e eeuw; Boven aan de bult is het de andere kant op een paar honderd meter lopen naar het clubhuis van Scoutinggroep de Velpsche Woudloopers en de Olmen. 2 Jaar geleden gleden de Esta's nog met vuilniszakken naar beneden. Ging niet zo goed maar was wel leuk!

Aldus o.a. de reacties naar aanleiding van de artikelen in de media en lezers van de V.C.


Hierbij dank aan; Mevrouw Hendriks, de heer Meijerink, de heer Willemsen, de heer Kaptein, de heer Spekle en de heer Appeldoorn, Mej. A. Withaar, de heer D. van Leeuwen en de heer P. Frederiks. Voornoemde personen droegen de anekdotes en afbeeldingen aan voor het verhaal over de rodelbaan. Maar nog steeds is het verhaal niet compleet, er zijn nog vele vragen, zeker over de oorsprong. Heeft u hier informatie over,  neemt u dan contact op met de redactie van deze krant. 

 

Bron; Links ansichtkaart jaren 30?, foto originele V.C., rodelen jaren 30.

   

Actueel: Onderstaande is een citaat uit de notulen van de Geerfden vergadering d.d. 25 okt. 2010. Onderstaande vraag over de rodelbaan werd door de redactie van de V.C. aan het bestuur van de Geerfden gedaan.  

C)    Ons hebben vragen bereikt betreffende de slechte staat van de Rodelbaan. De CvB  was van mening dat deze hersteld zou worden. De gemeente Rheden geeft echter aan dat het alleen als bospad onderhouden wordt. Wij vinden dit jammer en een gemiste kans, ook al zijn winters zoals dit jaar zeldzaam. De CvB zal dit zeker bij het volgende overleg aankaarten. 

Bron; Foto Gelders Archief, zou het ooit weer zo worden?

JAREN 80, NET NA DE RESTAURATIE

 

Bovenstaande foto's laten de baan zien net na de restauratie in de jaren 80. De baan is mooi afgevlakt en de beschoeiing is in orde.

DE VOORTGANG

Soms moet je een lange adem hebben om achter het verhaal van . . . te komen. In dit geval de rodelbaan. Via via kwam de redactie achter een naam van een oud werknemer van de Gemeente Rheden, destijd met de functie hoofduitvoerder Groen en Cultuur, de heer G. Jansen junior. De heer Jansen, zo bleek, is weer zo'n gouden bron van informatie om leuke puzzlestukjes van de Velpse geschiedenis op de juiste plek te laten vallen. De heer Jansen heeft van 1957 tot en met 1994 voor de Gemeente Rheden gewerkt. Eind jaren 80 heeft de rodelbaan op aanvraag van de Geerfden van Velp, in de persoon van de heer H. Driessen, 1929- , destijds voorzitter, 2011, 

monumentenvelp.blogspot.com/2011/01/hans-driessen-overleden-5-januari-2011.html  

een opknapbeurt gehad. Vervolgens werd er jaarlijks onderhoud aan de baan gepleegd. Dit hield in; tijdens het maaien van van het gras van de bermkanten in Velp door de firma Eibergen uit Laag Soeren dat het onderste gedeelte van de baan gemaaid werd. Dit gras groeide alleen in het onderste gedeelte van de baan. Hiervoor moest een dwarsbalk op twee paaltjes ontgrendeld worden zodat de maaier de baan op kon. De dwarsbalk is inmiddels weer verdwenen. 2x per jaar werd het blad van de baan rechtstreeks het bos in geblazen met een bladblazer en kleine begroeiing werd van de baan verwijderd. Tijdens het winterseizoen werd de Pinkenbergseweg deels afgezet voor baangebruik, zodat sleetjes de weg op konden glijden. Na 1994 heeft de heer Corbeek, uitvoerder van de sportbanen, het onderhoud nog een paar jaar gedaan. Vervolgens is het onderhoud gestopt en is de situatie zo geworden zo als de baan er nu voor ligt. 

Bron; De heer G. Jansen, junior, Velp.  

In de wandelgangen heeft de redactie vernomen dat de buurtvereniging Alteveer erg enthousiast is over de in hun buurt gelegen rodelbaan en wellicht hier ook iets aan willen doen. Echter de staat van de rodelbaan is op dit moment verschrikkelijk. De redactie kwam hier toevallig langs en nam onderstaande foto's. De vegetatie woekert gigantisch. Bij de keuze voor behoud moet er echt actie ondernomen worden. Gemeente!?

Onderstaande foto's 1 en 2, vooraanzicht, foto 3 achterzijde de bocht. 

 

      

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 21 juni 2011. 

RODELBAAN NOVEMBER NIEUWS

Toch werkzaamheden aan de Rodelbaan. Na jaren van geen onderhoud, zijn de eerste onderhoudswerkzaamheden aan de Velpse rodelbaan begonnen. Leuk om te vermelden is dat ook de Gelderlander, de Regiobode, link; www.regiobodeonline.nl/nieuwsoverzicht/08-11-2011-16-45-velp-schoonmaak-van-de-rodelbaan/#  en rheden.nieuws.nl/nieuws/44799 hier inmiddels publiciteit aan gegeven hebben! Eindelijk, zo zal zij, de rodelbaan, gedacht hebben, aandacht! Na jaren van geen onderhoud, zijn zondag 6 nov. de eerste onderhoudswerkzaamheden aan de Velpse rodelbaan begonnen.

 

Vanaf 14.00 uur staken ongeveer 15 vrijwilligers de handen uit te mouwen om de rodelbaan te ontdoen van onkruid, takken en andere obstakels. Het initiatief van de werkzaamheden ging uit van Buurtvereniging Alteveer. In overleg met afdeling Rayonbeheer van de gemeente Rheden, werden de gesnoeide takken aan de rand van de baan gelegd.  Om een stukje Velps erfgoed en vermaak van de ondergang te redden is een begin gemaakt met de onderhoudsactiviteiten. De baan is in slechte staat en nog lang niet klaar en kan dus ook nog niet als zodanig gebruikt worden. De Gemeente Rheden onderhoudt de baan als wandelpad. Dit is begrijpelijk gezien de huidige financiële situatie. Het onderhoud is daarom niet voldoende voor een rodelbaan. Dit stukje burgerparticipatie, waar de gemeente ook voorstander van is, kan hierbij uitkomst bieden. Deze activiteiten kosten geen geld en hebben zeker hun meerwaarde. Inmiddels zijn er vele enthousiastelingen die dit stukje Velps vermaak een warm hart toedragen en dus ook letterlijk mee aan het werk willen. Rodelen gebeurt toch en het kan daarom maar beter zo zijn dat het veilig kan. Vandaag kregen de vrijwilligers een beeld van de verdere verwachte werkzaamheden en is er tijdens de werkzaamheden gebrainstormd over andere acties. Zo kan met een paar simpele ingrepen de situatie onder aan de baan richting de weg een stukveiliger gemaakt worden. De vrijwilligers gaan er niet van uit dat alle werkzaamheden zonder kosten gedaan kunnen worden. Zij hopen dan ook op samenwerking van derden en de gemeente. Voor de eerste sneeuw valt zullen er zeker nog werkzaamheden verricht worden. De vrijwilligers hopen dan ook een keer tijdens de winter een wedstrijd rodelen te kunnen organiseren met chocolademelk en prijsjes? Wellicht kunnen dan oude tijden herleven in een modern jasje. Of dit laatste deze winter al bereikt wordt valt nog te bezien maar het enthousiasme is er zeker niet minder om!

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 6 nov. 2011.

Winterklaar maken rodelbaan Velp begonnen

Maandag 07 november 2011, Gelderlander.

Ongeveer vijftien vrijwilligers zijn zondag in de weer geweest met het winterklaar maken van de oude rodelbaan in Velp. In de vorige, sneeuwrijke, winter werd duidelijk dat sleetje rijden op de baan aan de Pinkenbergseweg gepaard ging met allerlei obstakels, zoals takken en boompjes.  

Het initiatief voor de werkzaamheden ging uit van Buurtvereniging Alteveer. Er is overleg geweest met de gemeente Rheden. De rodelbaan is jaren niet onderhouden. De baan werd aangelegd als een werkgelegenheidsproject in de jaren 20. In de jaren '80 is de baan opgeknapt maar daarna is het onderhoud niet echt meer gecontinueerd. Om de baan weer in optimale staat te brengen, moet nog wel wat gebeuren. De buurtvereniging heeft begrip voor de niet al te rooskleurige financiële positie van de gemeente Rheden en denkt met burgerparticipatie een deel van de oplossing te kunnen bieden. Veel van de vrijwilligers die zondag hielpen zijn bereid om de klus ook te klaren. Op het programma staat nog het verbeteren van de veiligheid onderaan de baan. De buurtvereniging hoopt op sponsors en een financiële bijdrage van de gemeente.  

Het ideaal: een ouderwetse rodelwedstrijd, met warme chocolademelk en prijsjes.

Bron; Link; www.gelderlander.nl/voorpagina/veluwezoom_oost/9826354/Winterklaar-maken-rodelbaan-Velp-begonnen.ece

Voor de tweede keer werkzaamheden aan de Rodelbaan door Buurtvereniging Alteveer. Alle struiken zijn weg. De baan is weer toegankelijk. Er zijn plannen voor wedstrijden! Sinterklaas deed ook dit jaar weer Velp aan. Hij en zijn Pieten vroegen zicht af of er dit jaar nog gerodeld kan worden? Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het wellicht lukken.

Bron; Redactie V.C. d.d. 3 dec. 2011. Zie ook links; www.regiobodeonline.nl/nieuws/05-12-2011-19-10-velp-sint-bij-de-rodelbaan-in-velp/,  rheden.nieuws.nl/48312

 

 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 23 dec. 2011.

Bovenstaande foto's laten zien dat de buurtvereniging Alterveer met vrijwillgers hard gewerkt heeft om de baan onkruidvrij te maken. Zelfs het paadje voor opgaand sleeverkeer is deels vrij. Helaas laten de foto's van de keerwand en de beschoeiing ook duidelijk zien dat er nog veel verzet moet worden. Ook deze werkzaamheden kunnen met behulp van vrijwillgers en deskundigen best opgeslost worden.

Rodelbaan, de staat van onderhoud, na twee keer een middag onkruid verwijderen. Hoe met vrijwilligers van Buurtvereniging Alterveer de Rodelbaan wellicht weer een nieuw leven krijgt? Leuk is om te zien dat zelfs het opgaande paadje om de top te bereiken, deels ontdaan is van onkruid. Duidelijk is nu ook de erbarmelijke staat van de keerwand van betonplaten. Ook hier kan een samenwerking van deskundigen met vrijwilligers veel rendement opleveren! In de wandelgangen heeft de redactie vernomen dat er plannen zijn voor sleewedstrijden. Alleen moet er dan wel sneeuw zijn. Zie voor meer foto's het artikel rodelbaan.

 

Bron; Foto's redactie V.C., foto links zomer 2011, foto rechts 23 dec. 2011.

Bron; Foto's redactie V.C., foto links 6 nov. 2011, foto rechts 23 dec. 2011.

JANUARI 2012

Rodelbaan Velp/ Rozendaal; er is hard gewerkt, nog niet helemaal volmaakt, maar bruikbaar op eigen risico! Sneeuwpret! Aankondiging op link; rheden.nieuws.nl/nieuws/54874; Zaterdag 4 februari 2012 is de rodelbaan in Velp weer min of meer in gebruik genomen. De baan lag al jaren ongebruikt en niet onderhouden in het bos aan de Pinkenbergseweg. De wijkverening heeft de baan begin november 2011 opgeknapt in de hoop dat het deze winter zou gaan sneeuwen. Dat is vandaag gebeurd. Scoutinggroep Velpsche Woudloopers en de Olmen zorgden voor warme chocolademelk. De groep heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om informatie te verstrekken over de scouting activiteiten.
   

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 3 febr. 2012.

Er zijn twee technieken om van de rodelbaan af te gaan; - zittend op een slee en - liggend op een slee. Een techniek voor ouders kan nog zijn met je kind liggend op je rug. Zittend dient er met voeten gestuurd te worden, liggend zijn de handen het stuur. Hoe meer er gebruik gemaakt is van de baan hoe gladder en hoe harder de weg naar beneden afgelegd kan worden.

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 3 febr. 2012.

De weg weer naar boven is op dit moment nog niet in orde. Er dient voor de veiligheid van het afdalende verkeer en het opgaande verkeer weer een pad aangelegd te worden naast de baan. Van onder af is dit pad deels begaanbaar maar halverwege is het pad versperd door boomstronken. Tevens zijn er plaatsen op de rodelbaan waar stronken en bomen afgeschermd of verwijderd dienen te worden om botsingen te voorkomen. Er moet bij een restauratie goed gekeken worden naar een op een juiste manier afvlakken van het baanvlak. Er is dus nog genoeg werk te verzetten. Het was wederom erg leuk dat alle lokale kranten weer aandacht hebben besteed aan het bestaan van de rodelbaan!

Rodelbaan Velp/ Rozendaal; er is hard gewerkt, nog niet helemaal volmaakt, maar bruikbaar op eigen risico! Sneeuwpret! De sneeuw verdween als . . , of was het toch anders. Helaas was er aan het eind van de middag niet veel sneeuw meer aanwezig, er had net iets meer moeten vallen. In ieder geval is er goed gerodeld. 's Ochtends eerst 25 welpen van Scoutinggroep Velpsche Woudloopers en de Olmen en gedurende de dag elke keer weer hele gezinnen. Boven aan de baan vindt vaak het gezellige gesprek van ouders plaats en de kinderen kunnen ondertussen de baan afdalen, al dan niet met vooral vaders die mee gaan naar beneden! Na de middag schonk Scouting gratis warme chocolademelk. Het eind van de baan werd aangegeven met 2 finishvlaggen. Het voorwerk van buurtvereniging Alteveer is niet voor niets geweest. Rodelen kan weer in Velp. Na de winter o.a. aan de slag met de restauratie van de bochten en het vlakken van de baan! Zie ook; rheden.nieuws.nl/nieuws/55004

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 4 febr. 2012.

Nieuwe afbeeldingen van Rodelbaan ontdekt! Het verhaal wordt steeds completer!! De kleurenkaart is van rond de jaren 20 en de zwart wit van de jaren 30.  Bij de linkerkaart is mooi op de achtergrond de buurtschap Alteveer te zien! Zie ook artikel Rodelbaan.

 

Bron; Ansichtkaarten archief V.C., met dank aan de heer Aartsen, Duiven.

VOORTGANG APRIL 2012

Nieuws over de Velpse Rodelbaan! Als de rodelbaan (nu een voetpad) een rodelbaan is/ wordt, valt deze, als het goed is, onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. De wet schrijft voor; Er zijn inrichtingen in het kader van ontspanning en vermaak die gebruik maken van elementen uit de bergsport, zonder dat er sprake is van een sporttoestel volgens de hiervoor gestelde criteria. Denk hierbij aan inrichtingen ten behoeve van activiteiten als bungy-jumpen (elastiekspringen), air diving (in een vangnet springen vanaf grote hoogte), abseilen en tokkelen (van een aanzienlijke hoogte langs een touw of kabel afdalen). Het Besluit ziet de voor dergelijke activiteiten benodigde uitrusting, inclusief de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde gebruiksprocedures, als speeltoestellen. Link; www.keurmerk.nl/NL/Keurmerkinstituut/Speelgelegenheden/Warenwetbesluit-Attractie-en-speeltoestellen Dat de gemeente een beetje de boot af houdt is, gezien het wetsbesluit en de hieraan gekoppelde aanspraakelijkheid en financiele verplichtingen, wel begrijpelijk. Het mag volgens de redactie geen reden zijn om hiervoor geen oplossing meer te zoeken. In de wandelgangen heeft de redactie vernomen dat de Gemeente Rheden, die nu eigenaar is van de Rodelbaan, geinformeerd heeft dat een restauratie enkele tienduizenden euro's gaat kosten. Buurtvereniging Alteveer heeft hierover een gesprek gehad met wethouder Henriette Tiemens. Toevallig net een week voor de laatste sneeuw en vervolgens werd er aardig gerodeld! Ook zijn er geruchten dat wellicht de Geërfden hier een rol in willen spelen, maar dit enthousiasme van de Geërfden t.a.v. de Rodelbaan was al langer bekend. Leuk om te horen was dat er al twee ondernemers waren die aangegeven hebben een rol te willen spelen in het herstel van de baan! Indien dit zou gaan spelen dan gaat het op basis van sponsoring en enkele honderden euro's! De redactie van de V.C. roept op deze weg voor de komende winter te bewandelen! Wie pakt het stokje op?

 

Bron; Foto's redactie V.C., december 2011.

JUNI 2012

Meerdere nieuwe Rodelbaankrantenberichten ontdekt! Hier alvast een foto uit 1927 en een artikel uit 1941! Met dank aan mevrouw G. Hengeveld, Velp! Er waren dus wisselbekers en de burgemeester was er zelfs bij betrokken! Er zullen binnenkort meer nieuwe historische artikelen volgen!

 

Bron; Alg. Handelsblad van 20 dec. 1927 en Arnhemsche Courant van 18 januari 1941.

De Rodelbaan, RECENTE ONTWIKKELINGEN ZONDER WOORDEN!, zie ook; rheden.nieuws.nl/90192/rodelbaan_velp_blijft

Zie artikel Rodelbaan.

Onder wat voor soort speeltoestel valt de rodelbaan eigenlijk? Zie link;wetten.overheid.nl/BWBR0008223/geldigheidsdatum_23-10-2012