#

ROZENDAALSELAAN, HEDEN EN VERLEDEN


 

Bron; Ansichtkaarten redactie V.C., links tegen 1900, met rechts de oude herberg. Ansichtkaart rechts, de oude herberg is vervangen door het huidige pand.

De titel van dit artikel zou voor elk artikel over een straat in Velp gebruikt kunnen worden. Dit doet de redactie niet, want de titel is nu in gebruik voor de Rozendaalselaan! Waarom het artikel over de laan? Omdat de laan op de schop gaat. De werkzaamheden zijn zelfs al begonnen. Op de hoek Wilhelminastraat- Rozendaalselaan (Storm Plastificeren) is men begonnen met het vernieuwen van buizen van de waterleiding. De voornaamste reden zou zijn dat de waterleiding te zwak is en dan zou bij vernieuwing van het riool in de Rozendaalselaan de waterleiding kunnen breken. De rest van de plannen voor de laan bevatten het vervangen van de nutsvoorzieningen bij het winkelgedeelte van de laan en een deel van de Hoofdstraat. Tevens zal de bestrating van weg en stoep aangepast worden, waarbij er een middenberm ontstaat met een bomenrij.

DE GELDERLANDER D.D. 21 DEC. 2009

VELP - 'Werk met werk maken', noemen ze het in het gemeentehuis. Het vervangen van de riolering in een deel van de Rozendaalselaan (tussen de Wilhelminastraat en de Hoofdstraat) en een deel van de Wilhelminastraat (tussen de Bergweg en de Parkstraat) in Velp biedt de gelegenheid om de straten opnieuw in te richten.

Op een informatieavond, vorige maand, bleek dat bewoners en ondernemers een duidelijke voorkeur hebben voor de variant 'middenberm met bomen'. 72 procent van de aanwezigen koos daarvoor. Tussen de Hoofdstraat en de Wilhelminastraat komt een groenstrook met bomen die de Rozendaalselaan in twee rijbanen verdeelt. Zo ontstaat voldoende leefruimte voor volwassen bomen, en krijgt het begin van de laan zijn groene karakter terug. De rijbanen en parkeervakken worden bestraat met gebakken klinkers. Ook de trottoirs worden van nieuw materiaal voorzien.

Met de inbreng die tijdens de informatieavond naar voren kwam, gaat de gemeente de variant verder uitwerken. Dit gebeurt samen met een klankbordgroep, waar bewoners en ondernemers uit het gebied deel van uitmaken. Rond maart 2010 laat de gemeente het uitgewerkte ontwerp op een tweede informatieavond zien.

De bewoners vroegen aandacht voor de te smalle voetpaden. Ook vroegen zij de gemeente nog eens te kijken naar de inrichting van de Wilhelminastraat. De gemeente gaat de nieuwe inrichting voor die straat nu toevoegen aan het plan.

Naar verwachting is het plan eind 2010 klaar voor uitvoering. De datum waarop de schop dan daadwerkelijk in de grond gaat wordt in overleg met de ondernemers en belanghebbenden in het gebied bepaald.
 

Bron; De Gelderlander, link; www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/5984254/Herinrichting-van-Rozendaalselaan.ece

WAT GAAT ER VERDER GEBEUREN

De riolering wordt vervangen, bestrating wordt anders en een middenberm met groen wordt aangebracht. Vanaf eind maart zijn de voorbereidende werkzaamheden in gang gezet.


Zie de link; www.velpschecourant.nl/wb/pages/over-velp/erfgoed-van-velp/de-rozendaalselaan-heden-en-verleden.php


Bron; Ansichtkaart redactie V.C., rond 1960.

AAN DE SLAG

De Rozendaalselaan gaat door als een van de mooiste straten van Velp. Wat maakt deze laan nu zo mooi? De klassieke, voornamelijk 19e begin 20e eeuwse bebouwing heeft een bepaalde sfeer. Daarnaast is de laan lang en recht en bevindt zich er aardig wat groen. In vroeger dagen werd dit nog verstrekt door de bestrating die bestond uit klinkers. Het zou nog mooier zijn als de klassieke bestrating terug zou komen. Dit is naar verluidt ook de bedoeling!

 

Bron; Ansichtkaart redactie V.C. links, jaren 10, foto redactie V.C. 30 maart 2011. Wat opvalt is aanzienlijk minder groen in het heden!

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 1 juni 2011. Rechterzijde is klaar.

Leuk is om te zien dat tijdens het open breken van de straat, onder het asvalt de originele klinker bestrating nog aan te treffen is. De redactie zag tevens dat de waterleiding bestond uit roestige gietijzeren buizen, waarschijnlijk rond de jaren 30 te dateren. Een omwonende gaf aan dat hij ooit had meegemaakt dat bij een vergelijkbare vervanging van gietijzer door PVC de watertemperatuur uit de kraan omhoog zal gaan. Gietijzer koelt beter! Vooruitgang of achteruitgang?

Bron; Foto's redactie V.C., foto links is links aan de rand van de gleuf nog een rij in visgraat motief  gelegde klinkers te zien die onder het asvalt tevoorschijn kwamen, foto rechts, klinkers uit de gleuf afkomstig met de gietijzeren waterleidingbuizen, 30 maart 2011.

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN MEI

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn begin mei resten gevonden van vermoedelijk een IJzertijd akker. Onderstaande foto's laten het inmeten van een bodemprofiel van de vrij onverstoorde bodemlaag (akkerlaag) zien.

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 6 mei 2011. Foto 3 is een tekening van het grondprofiel op schaal.

IJzertijd; Omstreeks 700 voor Christus (ruim 2.500 jaar geleden) begon in dit land de ijzertijd. Deze tijd is zo genoemd omdat de mensen in ons land toen al ijzer konden maken. Nader onderzoek kan ook nog uitwijzen dat het gaat om resten uit de vroege Middeleeuwen of zelfs uit de Bronstijd! In dit geval moet er dus zeer nauwkeurig vondstonderzoek gedaan worden om juist te dateren.

Onderstaand akkercomplex zou vergelijkbaar aanwezig geweest kunnen zijn bij de Rozendaalselaan en omgeving. Al eerder werd een urn gevonden ter hoogte van Rozendaalselaan nr. 20.

Bron; kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/24991-akkers-uit-de-ijzertijd-gelderland-lunteren-wekerom.html

Meer info. volgt binnenkort hierover. We kunnen hierdoor al wel stellen dat tegen het einde van de IJzertijd (of een van de andere tijdvakken) Velp er heel wat anders uit heeft gezien!

De werkzaamheden vorderen. De gresbuizen worden vervangen door beton en kunstof. Daar waar het bodemprofiel grondig verstoord wordt, registreerd de archeoloog van RAAP. Het valt de redactie op dat er weinig tot niets aan archeologische resten te vinden is uit de Nieuwe tijd (De Vroegmoderne Tijd - soms ook Nieuwe Tijd of Ancien Régime genoemd - is een periode van enkele eeuwen in de geschiedenis van Europa die volgde op de Middeleeuwen. De Vroegmoderne Tijd beslaat volgens de gangbare periodisering de periode van de vijftiende tot de negentiende eeuw). Enig tastbare zijn de gresbuizen en een Delfts pijpenkopje (vroeg 19e eeuw).

Onderstaande foto laat een onderhoudssluitklep zien van een gresbuis, gevonden aan de Rozendaalselaan. De 2e foto laat een enorme partij oude gresbuizen zien van een handelaar. Links in de hoek ligt een buis waar de sluiter op zou passen. Zie ook extra artikel over gres buizen bij museum.

Bron; Foto 1 redactie V.C. d.d. 12 mei 2011, foto 2 Marktplaats. Link info. gres; www.euroceramic.nl/bedrijf/eigenschappen.html

IN HET NIEUWS

VELP - Archeologen van adviesbureau Raap hebben aan de Rozendaalselaan in Velp scherven gevonden van handgevormd aardewerk. Het materiaal dateert volgens de gemeente Rheden van voor onze jaartelling. Waarschijnlijk is het materiaal ooit van de hoger gelegen Veluwe naar beneden gespoeld. Raap geeft aan dat nader onderzoek dat allemaal precies moet uitwijzen. Het kan ook nog zijn dat de resten stammen uit de Middeleeuwen of de bronstijd.
Raap doet nog tot vrijdag ter plaatse onderzoek. Dat gebeurt tegelijk met werk aan de riolering aldaar. Normaal gesproken laat de gemeente eerst archeologisch onderzoek verrichten en later rioleringsonderhoud. Nu gebeurt dat gelijktijdig om te voorkomen dat de weg twee keer of een hele lange tijd afgesloten is.
De archeologen hadden vooraf al het idee dat er wat te vinden moest zijn. In de jaren zestig is aan de Rozendaalselaan nummer 20 al een aardewerken pot gevonden uit het
neolithicum (nieuwe steentijd). Die periode begon in ons kand circa zesduizend jaar voor Christus.

Bron; www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/8676262/Scherven-van-voor-de-jaartelling-gevonden-in-Velp.ece 

VONDSTMATERIAAL GEVONDEN DOOR RAAP

Het vondstmateriaal, getoond op onderstaande foto's, is voor een groot deel te dateren IJzertijd, dan wel inheems Romeins aardewerk. Omdat al het materiaal in dezelfde lagen is gevonden, waarschijnlijk te dateren van 500 voor Chr. tot begin van onze jaartelling, zou je kunnen concluderen dat het uit een bewoningsperiode komt. Een preciese datering volgt op een later moment. Het keramiek is (zo ver te zien) matig hard, gemagerd met organisch materiaal of keramiekgruis en grijsbruin tot zwart van kleur. Het gaat waarschijnlijk om een wrijfschaal of potten. Ook dit moet nader onderzoek uitwijzen.

Tevens zijn Tefriet stukken gevonden. Tefriet is een uitvloeiingsgesteente dat veel alkali's bevat, voornamelijk in veldspaatvervangers (met name nefelien en leuciet) en plagioklaas (rijk aan anorthiet). Tefrieten komen onder meer voor in de DuitseEifel, op de ItaliaanseMonte Vulture en in Namibië. Maalstenen waren van basaltlava(tefriet). De steensoort basaltlava wordt hier niet in de natuur gevonden en kwam via handelswegen in onze omgeving terecht. Foto 7 toont een voorbeeld van een maalsteen waar de brokstukken van foto 5 en 6 van zijn. Tijdens het maken van de foto door de redactie brak een groot stuk Tefriet (foto 5)! Het schaamrood op de kaken, maar het leed was al geschied. De redactie hoopt dat er nog genoeg onderzoek gedaan kan worden met de brokstukken.

 

 

Foto 5.                                                                      Foto 6 (+/- 2 cm).                                                     Foto 7.

Bron; Foto's redactie V.C., d.d. 13 mei 2011. Met dank aan de medewerkers van onderzoeksbureau RAAP. Foto 7, bron; dickreijnen.web-log.nl/boxmeer/2007/07/maalstenen.html

VOORTGANG JUNI 2011

De rechterzijde naar de Hoofdstraat toe is inmiddels gereed, riolering er in en de bestrating is klaar. Over de natuurlijke grond/zandlaag is een laag van ongeveer 10 cm vermalen puinzand gestort. Dit bevatte vele aardewerken fragmenten. Dit is dus een opgebrachte laag en bevat resten die niet uit de context van de Rozendaalselaan afkomstig zijn! Deze laag ligt nu over de gehele Rozendaalselaan. Vervolgens werd een laag straatzand gestort waar de bestrating in ligt.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 1 juni 2011, buizen oud en nieuw.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 1 juni 2011, 3 soorten bestrating; oorspronkelijk, asvalt en rechts de nieuwe klinkers. Foto 2 verhoudingen.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 1 juni 2011, foto 1 de enorme onderhoudsput, foto 2 een zeer fraaie verkleuring die in het zicht kwam bij het graven van het gat voor de put. De redactie hoopt dat deze verkleuring ook door RAAP gezien en onderzocht is!

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 1 juni 2011, foto 1 paaltjes in't gelid, pand aan Rozendaalselaan is minder staat, de redactie hoopt dat ook hier het tij zal keren!

 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 1 juni 2011, gresbuizen wederom met sluitingen, van de firma Teeuwen (gebroeders). Dit was een grote dakpannen en gres fabrikant in Tegelen. Teeuwen, 1879- 1900, deze bestaat niet meer, althans niet meer in zijn huidige vorm. Teeuwen is namelijk eerst KDN (Kusters Dakpannen Nederland) Teeuwen geworden en nu behoort het tot de LaFarce groep.  In het Tiglien werd het grootste gedeelte van de klei afgezet die in latere tijden de grondstof was voor de Tegelse pottenbakkers en keramische industrie. Tegelen ligt in een langgerekt moerassig gebied dat zich van Pont tot Roermond uitstrekt (nu grotendeels gedraineerd). Dit was oorspronkelijk een oude bedding van de Maas, evenwijdig lopend met de huidige Maas.

Als er Paul Teeuwen op een pan staat, is het een heel oud stuk. De gebroeders Teeuwen komen na de firma Paul Teeuwen. Omdat er na 1925 de naam N.V. Gebrs. Teewen's Kleiwaren-Industrie gevoerd werd en er ook nog een in 1931 een splitsing in het bedrijf ontstaat, tussen Paul en Jos Teeuwen, is de kans groot dat de buis van voor 1925 dateerd. Er zullen dus nog vele gresbuizen in de grond en pannen op de Velpse daken liggen.

Bron; Links; www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/209, nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Tegelen

Krijgen we in Velp een gracht in de Rozendaalselaan? Waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling.

 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 15 juni 2011.
 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 20 juni 2011.

Onder beide weghelften van de laan ligt nu een grotere rioolbuis. Tevens zijn extra evenementenvoorzieningen aangebracht, bijv. voor de Posbankloop. Aangrenzend aan de Hoofdstraat is een grote stuwput gekomen. Al de verschillende werkzaamheden waren in fases verdeeld, de laatste fase is de aanleg van een rond plateau op de kruising Rozendaalselaan en Wilhelminastraat.

Zeer bijzondere ansichtkaart gespot op Marktplaats. De prijs was er ook naar! Ongeveer 24 euro!
Rozendaalselaan hoek Wilhelminastraat rond 1900- 2011.

DE NIEUWE AANPLANT

Rozendaalselaan, eerst voorzichtige start met nieuwe beplanting, Beukenhaagjes. Maandag 28 nov. kwamen de eerste bomen. Zie ook link; Rozendaalselaan

Ansichtkaart rond 1900 hoe het ooit was, foto rechts redactie V.C. d.d. 4 dec. 2011, met de nieuwe aanplant.


 

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 23 dec. 2011, Rozendaalselaan.

MEI 2014

De groenstrook bij het winkelgedeelte Rozendaalselaan, wordt onder handen genomen.