#

HISTORIE, SLOOP EN NIEUWBOUW VOORMALIGE ARBEIDERSWONINGEN BERGWEG, DAALUIZERWEG EN RINGALLEE

De planning was dat een deel van de voormalige arbeiderswoningen, in zogenaamde “Tuindorpstijl” gebouwd, aan de Bergweg, Daalhuizerweg en Ringallee gelegen, voor oktober en november 2010 afgebroken zouden worden. Het rijtje aan de Daalhuizerweg wordt op een later tijdstip gesloopt. In oktober en november van 2010 zou het eerste gedeelte van het terrein bouwrijp gemaakt worden en zou begonnen worden met aanleg van nutsvoorzieningen.

DE HISTORIE VAN DE WIJK

De onderstaande historische beschrijving is afkomstig van de site; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/wijken/arbeiderswoningen

Voor het ontstaan van de huidige Vivare woningen (Daalhuizerweg , Bergweg , Ringallee), nu ook wel tuindorp genoemd, moeten we terug naar het jaar 1917, toen de Burgemeester Henri Bloemers en de heren Alsche, ten Cate Fennema, W.Honig, van der Kuil en Piekema bijeen kwamen voor de eerste plannen. Meestal werden arbeiderswoningen bij een fabriek gebouwd, dat was hier niet het geval. Er werd besloten een bouwvereniging op te richten, ‘De Bouwvereeniging Velp’, die op 1 maart 1918 werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 

Burgemeester Bloemers was van mening dat ook arbeiders het recht hadden op een mooie lokatie te wonen, het terrein wat ‘op den zandberg’ genoemd werd, werd hiervoor geschikt bevonden. Dit terrein werd voor ƒ1000,- hectare gekocht van de ‘Geërfden van Velp’. Het lukte het bestuur ook huis Druivenstein en grond te kopen. Dit perceel (grijs) is op onderstaande kaart te zien aan de Ringallee. Het grijze perceel aan de Daalhuizerweg behoorde destijds toe aan de familie de Roo van het landgoed “Daalhuizen”. Dit perceel behoort niet tot het project van de woningbouwvereniging. 

In januari 1918 werd J.G.A. Heineman, architect te Velp, aangesteld een bouwplan in te leveren en op 16 juli 1918 werd het bestuur gemachtigd een voorschot van ƒ282.000,- aan de gemeente Rheden te vragen voor woningen in blokken in vier groepen. (Voorschot grond: ƒ20.000,-, bouw: ƒ262.000,-). Heineman had 2 plannen ingediend. Het eerste werd afgekeurd, was ruimer van opzet, het bevatte 34 woningen en zou dus te duur worden voor de huurders. Het tweede plan bestond uit 50 woningen, verdeeld over blokken van 2,4 en 6 voudige woningen. Twintig aan de Daalhuizerweg en dertig aan de Bergweg en de Ringallee.

Aanbesteding op 19 oktober 1918: Het grondwerk werd opgedragen aan de heer H.P.Vale te Arnhem voor ƒ10.494,-. Aannemer was R.J. van der Hugt (of van de Vlugt) uit Arnhem voor ƒ207.000,-. Lood- en zinkwerk werd uitbesteed aan C.H. Vunderink uit Velp voor ƒ22.000,-. en glas- en verfwerk aan E.A. Jonker uit Apeldoorn voor ƒ14.600,- Het benodigde hoogzand kon worden verkregen (welwillend afgestaan) van de percelen gelegen te Rozendaal ten westen van de Daalhuizerweg. Eigenaar was den Heer Baron van Pallandt van Rosendael. Deze klus werd afgerond in december 1918. Door; Roy de Geest. 

Bron; Tekst en onderstaande kaart; http://www.historievandaalhuizen.nl/index.php/wijken/arbeiderswoningen, luchtfoto bron; watwaswaar.nl/#---1-1v-1-3zCy-1wwK---fdf


WAT VOOR AF GING

We schrijven voorjaar 1996. Met een simpele huis-aan-huis brief krijgen de bewoners van de Daalhuizerweg, Van Pallandtstraat en Bergweg in Velp van directeur/bestuurder Gert Dekker van Woonstichting Vesta (de voorganger van Vivare) te horen dat hun woningen gesloopt gaan worden. Een fel protest is wat er volgt. Nog maar enkele maanden eerder opgericht, werpt HVR (Huurders Vereniging Rheden) zich op als belangenbehartiger van de bewoners. Na heftige discussies en overleggen, trekt Vesta haar plannen in. Afspraak die staat, luidt: vóór het jaar 2004 wordt er niet gesloopt èn er komt een groot onderzoek om te bezien of renovatie ook mogelijk is. 

Bron; Nieuwsbrief Huurders Vereniging Rheden’, actief jrg. 13, nr. 2, juni 2010.
 

De planning

- Fase 1 Ringallee, Bergweg, Van PallandtstraatStart sloop eind april 2010,  start bouw 4de kwartaal 2010.

- Fase 2, Daalhuizerweg; Sloop 3de kwartaal 2011, start bouw 4de kwartaal 2011. 

- Einde bouw medio 2012

Bron; Nieuwsbrief maart 2010, herstructurering Daalhuizen.

Bron; Link; www.bing.com/maps/

NIEUWBOUW IN STIJL  

De bewoners hebben met Wonigbouwvereniging Vivare afgesproken dat gestreefd zou worden dat zo veel mogelijk van de kenmerkende details van de gesloopte woningen terug zouden komen in de nieuwbouw. Tevens werd afgesproken dat bijzondere gevelstenen van vogels en gebakken huisnummers opnieuw in de nieuwbouw terug zou komen. Er ging elke keer voordat er weer een woning gesloopt zou worden een sloper vooruit om de gevelstenen en huisnummers te redden. Er komen dus 60 woningen in dezelfde sfeer voor de 62 voormalige woningen in de plaats. Het zijn de eerste arbeidswoningen die in Velp gebouwd zijn, met medewerking van de toenmalige burgemeester H.P.J. Bloemers.   

 

 

Bron; Afbeeldingen Nieuwbouwplan Vivare.  

FLORA EN FOUNA  

Voordat de sloopwerkzaamheden starten, treft Vivare mitigerende maatregelen ten behoeve van de aanwezige Flora en Fauna. Eind maart/begin april worden, onder begeleiding van een ecologisch adviesbureau, de volgende maatregelen getroffen in het plangebied: 

-    Nestkasten voor vogels en vleermuizen worden bevestigd aan de woningen van Vivare aan de Daalhuizerweg.

-   In de laatste twee weken van maart worden bij de leegstaande woningen gaten gemaakt in de gevels en worden dakpannen verwijderd. Op deze manier voorkomen we dat er vleermuizen en vogels gaan nestelen tussen de muren en onder de dakpannen. Voor aanvang van deze werkzaamheden zullen hekken geplaatst worden rond de leegstaande woningen.     

-    Eind maart starten we met het verwijderen van het groen in het binnengebied. Dit ook om te voorkomen dat vogels in het voorjaar kunnen gaan nestelen.

Bron; Nieuwsbrief maart 2010, herstructurering Daalhuizen.  

ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische overblijfselen uit de Prehistorie tot en met de Late Middeleeuwen. Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een (intacte) archeologische vindplaats aangetroffen. Het gebied wordt bovendien gekenmerkt door (diepe) bodemverstoringen. Gezien de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat bij uitvoering van de nieuwbouwplannen naar alle waarschijnlijkheid geen archeologische waarden zullen worden verstoord. Op basis hiervan wordt aanbevolen om geen aanvullend archeologisch vooronderzoek te laten verrichten en het plangebied vrij te geven.  

Bron; Raap- notitie 3394, Plangebied Daalhuizerweg te Velp Gemeente Rheden, Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. 

ONDERSTAAND ARTIKEL DE GELDERLANDER, D.D. 8 MEI 2008

Huurders verknocht aan Daalhuizen. Velp - Onder architectuur gebouwde villa's, twee-onder-een-kapwoningen, woningen uit de jaren zeventig. En daartussen ineens een merkwaardige driehoek van oude arbeidershuisjes: huurwoningen in Velp-Noord.

"Het is hier geweldig wonen", aldus Cor Bansberg, bewoner van de Daalhuizerweg. "En dat blijkt: zodra er in deze straat een woning vrijkomt, ontvangt eigenaar Vivare tachtig tot honderdveertig reacties van geïnteresseerden. In feite heb je hier dan ook the best of both worlds: de sfeer en omgeving van het chique Velp-Noord tegen de gunstige huurprijzen van Velp-Zuid. We hebben gigantisch diepe achtertuinen, veel groen en je woont hier 'op stand'. En dat voor ongeveer driehonderd euro per maand."

Maar de huurprijzen zijn zeker niet de enige reden voor Bansbergs enthousiasme. "De sociale betrokkenheid is hier ongekend. Een voorbeeld: ondanks onze flinke tuinen wonen hier mensen met minder groene vingers. Die worden dan geholpen door buren die er meer gevoel voor hebben. Sinds een paar jaar kennen we hier ook de eerste allochtonen. Aanvankelijk stelde men zich nogal sceptisch op, was de reactie: 'O jee, daar komen de eersten!' Inmiddels is het gezin volledig opgenomen in de buurt. Toen deze Irakese achterbuurman me laatst zag klungelen met het rolluik van mijn slaapkamerraam, kwam hij spontaan zijn hulp aanbieden. Zijn rolluik had kort daarvoor hetzelfde mankement vertoond."

Bron; Foto Gelderlander d.d. 8 mei 2008, de heer Cor Bansberg.

Hoe komt zo'n groepje van 63 huurwoningen tussen alle dure koophuizen van Velp-Noord terecht? Aart Nugteren van de Stichting Behoud Karakter Velp: "Het is andersom gegaan. Deze huisjes staan hier al sinds 1920, toen landelijke woningbouwcorporaties her en der in Nederland tal van arbeiderswoningen hebben neergezet. Pas in de jaren zeventig verschenen hier de eerste nieuwbouwkoophuizen."

Cor Bansberg herinnert zich de verhalen van zijn 89-jarige buurvrouw. "Onze huizen hadden vroeger geen badkamer en boven slechts twee heel kleine kamertjes. Maar ze waren overal omringd door open veld, hadden aan alle kanten vrij uitzicht.

,,Een rondje lopen door deze wijk kost in principe zes à zeven minuten. Maar dat is hier dus echt onmogelijk. Overal word je aangesproken, worden nieuwtjes uitgewisseld, kopjes koffie gedronken. Dat geldt voor de bejaarden, maar ook voor onze enige echte kraker Dennis. Hij heeft jaren geleden een afgebrande woning gekraakt en draait nu volledig mee in het sociale gebeuren hier.

,,Zo heeft hij zijn bejaarde buurvrouw al drie keer naar het ziekenhuis gebracht. We hopen dan ook echt dat de sfeer van ons 'tuindorp' na sloop en wederopbouw terugkeert. Een gezamenlijk groen binnenplein met bankjes en kinderspeeltoestellen moet daaraan gaan bijdragen."

SLOOP

De redactie heeft een van de woningen net voor de sloop bekeken en op foto vastgelegd. Deze woning was voor onze moderne maatstaven redelijk klein. De betreffende woning had gedateerde aankleding en was duidelijk aan vernieuwing toe of in dit geval sloop. Veel van de huizen hadden een mengeling van schuurtjes en andere bouwwerken in de relatief grote achtertuinen.  

Tijdens de sloop heeft de redactie een enorm muuranker van een van de slopers op de kraan verkregen. Dit was afkomstig van het  huis gelegen aan de Ringallee, rechts van het hoekhuis. Het anker is meer dan 2 meter lang, was totaal verbogen en bijna geknakt. Een smederij in Barneveld heeft het muuranker weer gelast en gepoedercoat. De ankeres hadden een zogenaamde trekstang. Deze zaten aan het anker door de muur op de houten dakbalken vast. Deze stangen zijn nu niet meer nodig. Om de ankers op de muur te maken zijn er mooie houdertjes op het anker gemaakt. De redactie heeft het anker aangeboden aan Vivare voor plaatsing op een muur ergens in de nieuwe wijk. De redactie had ook nog een zelfde punt van het tweede muuranker. Helaas ontbrak de onderkant. De redactie is nu met Vivare in onderhandeling om beide muurankers terug te plaatsen op een van de nieuw te bouwen woningen. Daartoe moet aan de oude punt een nieuwe onderkant nagemaakt worden. Vivare staat hier positief tegenover. Wordt vervolgt.

 


Bron; Foto's redactie V.C., foto 1 nog op de muur, 13 juli 2010. Foto 2 en 3 na restauratie, dec. 2011.  

Het hoekhuis had een achtkantig zolderraam met ruitjes. De sloper heeft geprobeerd dit te redden alleen ging dit bij demontage kapot doordat het van hout was en zeer zwak bleek. Verder trof de redactie bij het kale terrein in november veel gresbuizen aan met de meest uiteenlopende vormen. Riolering wordt nu natuurlijk aangelegd met PVC.

DE GRANAAT EN ANDERE VONDSTEN

Op 16 januari 2011 trof de redactie bij een bezoek aan het terrein een vermoedelijke granaat aan. Dit bleek ook zo te zijn.

Foto; Redactie V.C. 16 jan. 2011.

Het terrein wordt nu omgeploegd waardoor wat meer zaken het daglicht zien. We vonden scherven, laat 19e begin 20e eeuw en troffen wat inktpotjes en medicijnflesjes aan. Tevens de granaat! Ongeveer 35 cm lang, lange roestige koker met een koperen spits. De koker was hol, voor zover je er in kon kijken. De redactie heeft het projectiel laten liggen en er een stok bij geplaatst. 

 

Bron; Foto's redactie V.C., foto 1, 16 jan. 2011, foto 2, 20 jan. 2011. 

Thuis aangekomen heeft de redactie gelijk de politie gebeld. Deze gaven aan er een surveillance wagen op af te sturen. De volgende dag heeft de redactie contact opgenomen met de politie en deze deelde het volgende mede; we hebben geen melding staan op de tijd die u aan geeft, we kunnen er van uit gaan dat de melding rechtstreeks door gegeven is aan de dienst die er verantwoordelijk voor is, waarschijnlijk doelde de medewerker op de explosieven dienst. Op de vraag hoe de redactie hier dan meer over te weten komt werd er geantwoord dat dit niet mogelijk was voor burgers om hier achter te komen! Maandag even polshoogte wezen nemen bij de granaat. Deze lag nog steeds op het bouwterrein. Nu heeft de redactie toch via een omweg vernomen dat er inderdaad agenten ter plaatse zijn geweest, deze hebben vervolgens het stukje grond rondom de granaat netjes afgezet en hebben de Explosieven Opruimings Dienst laten komen. Deze hebben de granaat verwijderd op woensdag 19 januari. Het bleek een, waarschijnlijk Britse, rookgranaat.  

Deze grananten werden in 1945 in grote getale afgevuurd door Engelse Howitzers (soort kanonnnen) op Velp om een rookgordijn te creeeren voorafgaand op de aanval. Velp stond bij die aanval in 1945 door de Geallieerden behoorlijk in de rook, aldus ooggetuigen. De rookgasgrananten hadden helaas ook tot gevolg dat er een aantal forse branden ontstonden in Velpse huizen. De granaat bleek leeg en zoals nu ook blijkt ongevaarlijk. De Howitzers werden zelfs meermalen als anti-tank geschut gebruikt hoewel ze gezien de geringe afmeting van de loop en dus de lage aanvangssnelheid van de granaat hiervoor niet echt geschikt waren.

Soorten munitiedie een Howitser kon afvuren:

  • High Explosive HE M48 explodeert bij inslag
  • High Explosive HE M54 granaat met tijdschakelaar
  • Smoke (Rook) granaat
  • Anti-tank granaat

Bron; www.band-of-brothers.nl

Verder heeft de redactie toestemming gevraagd de enorme kei mee te mogen nemen die we zondag aantroffen. Een aller-vriendelijkste werkman gaf hier gelijk toestemming voor. De kruiwagen gehaald en de steen ingeladen. Dit was niet even! In ieder geval wel een zeer fraaie aanvulling voor de collectie die anders onder het zand weer zou verdwijen. Zie onderstaande foto. Voorlopig determineren we de steen op een flink stuk kwarts, meegevoerd door de Maas. Met dank aan de medewerking van het Gelders Geologisch Museum. Wordt vervolgt.

 

Bron; Foto redactie V.C., 17 jan. 2011, maten 33 x 40 x 22 cm.  

Op 12 febr. 2011 bezocht de redactie het terrein van Daalhuizen. Eigenlijk was dit bezoek in navolging van een eerder bezoek om de verdere resten van een bruin aardenwerken Keulse pot te vinden. Inmiddels zijn er rond de 100 scherven gevonden, even puzzelen dus! De potten werden gebruikt rond 1900 om groenten in te maken. Deze pot heeft een zware kalkaanslag aan de binnenzijde. Mogelijk dat de pot gevonden is in een oude bezinkput (beerput). De grondafzettingen waren mooi gelaagd, zoals te zien op de foto. In de donkere laag lag de pot. Tevens zijn er wat glazen potjes gevonden. De redactie vermoedt dat de pot afkomstig is uit een van de bezinkputten van Huis Druivenstein, gelegen aan de Ringallee. De vindplaats lag pal achter het huis! Dit huis is gesloopt voor de bouw van wijk.

   

Bron; Foto's redactie V.C., foto 1, restanten van de Keulse pot in het veld en als losse scherven, 12 febr., foto 2, vondsten van parfum/ medicijn flesjes 20 febr. 2011.  

Onderstaande foto laat de opbouw van de Keulse pot zien. De redactie heeft elke keer de foto vernieuwd, zodra er weer meer geplakt was! 

 


Bron; Foto's redactie V.C., foto 1, hoe de pot er vroeger heel uit zag (foto Marktplaats), foto 2, meer dan 100 scherven,  foto 3, opbouw van de pot, foto 4, 13 febr. 2011, foto 4, 16 febr, foto 5, 17 febr., foto 6, 20 febr., foto 7, klaar!

Enkele omwoonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de bestaande bouwplannen. Zichtbelemmering, geluidsoverlast en o.a. verkeerstoename speelden hierbij een rol. Deze zaken zijn inmiddels door een besluit van bestuursrechter van de Raad van State ongegrond verklaart. Hierdoor kan de bouw na, bijna enkele maanden stilstand, weer doorgang vinden. Zie in menu links de uitspraak bestuursrechter van de Raad van State.

BESTEMMINGSPLAN VOOR 60 NIEUWE WONINGEN IN VELP ONHERROEPELIJK 

Actueel: Na een gerechtelijke uitspraak kon in maart 2011, na stilleggen van de bouw, de bouw doorgang vinden.

NIEUWE VONDSTEN VAN 6 APRIL 2011

Nadat de gravers aan het werk waren geweest om de tot dan toe 4 a 5 niveaus van het terrein van Vivare bouwklaar te maken, verrichte de redactie haar zoekwerk. Divers scherfwerk vond de redactie. Tevens werd een fraaie grondverkleuring vastgelegd, wat het was was onduidelijk. De redactie vond meer dan 5 bezinkputten. De putten waren allen gelegen in de achtertuin van de diverse huizen. Waarschijnlijk zullen alle huizen een of meerdere van dit soort putten gehad hebben.

 

  

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 6 april 2011.

Foto 1; Een nog onverklaarbare grondverkleuring, foto 2; bruinaardewerken scherven, foto 3; leren schoenen (+/- 100 jaar oud), foto 4; bruinaardenwerken scherven schoon, foto 5; groene flessen, foto 6; onderkant groene fles met benaming Monopol, foto 7; scherfwerk, foto 8; Duitstalig pillenkokertje?

Na het schaafwerk van de gravers voor de funderingen van de nieuwe huizen, kwamen de vele contouren van bezinkputten boven. Allen keurig uitgevoerd met metselstenen. De redactie telde meer dan 15 putten.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 12 mei 2011. Bezinkputten en inktpotje.

Onderstaande foto groot brok steen, tot nu toe het grootste brok! De redactie heeft Vivare de aanbeveling gedaan deze op te nemen in het nieuwbouwproject. Enkele nieuwe bewoners waren al enthousiast. Wordt vervolgt.

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 16 mei 2011, enorme kwarts/ graniet blok, 87x 40x 40 cm.

22 Mei bezinkputten in kaart gebracht. Tevens heeft de redactie een put uitgegraven. Zie onderstaande foto's. De gemiddelde maten van de putten zijn 1m. en 30 cm tot 1m. en 45 cm, gemeten vanaf de buitenrand. De putten zijn opgetrokken van schoon metselwerk. De uitgegraven put heeft een soort van cementlaag onderin en een met metselsteen gemaakt, naar binnen gericht, randje. Het uitgegraven gedeelte van de put bevatte geen vondsten. Onderin de put was de laag donker van kleur en had de cementlaag van de bodem een gelige kleur. Na onderzoek is de put weer met zand dichtgemaakt en aangestampt om verzakkingen te voorkomen. De redactie was er net op tijd bij. De volgende dag werden er betonboringen gedaan voor de fundamenten van de nieuwe huizen. Doordat het terrein door zwaar materieel bereden werd, waren alle putcontouren verdwenen.

 

  

De foto met de tekst; Kleiwaren Weert, laat de kop van een gresrioleringsbuis zien. De redactie heeft over het gehele terrein verspreid deze buizen met deze tekst aangetroffen. We veronderstellen daarmee, dat toen de bezinkputten hun functie verloren en de riolering haar intrede deed, de gres rioleringsbuizen gekocht zijn bij Kleiwaren Weert. Waarschijnlijk zijn deze gekocht bij Bergmans Buizen- en Plavuizenfebriek uit Weert. Dit was een van oorsprong pijpenfabriek en werd later een vuurvaste- en ovensteenfebriek. De fabriek sloot in 1972.

Bron; Link; www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/284

Inmiddels heeft de redactie een vitrine vol vondsten.

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 22 mei 2011, een gedeelte van de vondsten, glaswerk.

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 21 juni 2011. Het viel de redactie op dat de kraan merkwaardig rond draaide door de wind? Neen, er was niemand meer aan het werk. De eerste betonnen fundaties liggen er.

DECEMBER 2011

De oplevering van de nu in aanbouw zijnde huizen zou rond april 2012 moeten zijn. Onderstaande foto's laten mooi zien dat de architecten van Vivare de opdracht hebben gekregen klassiek te bouwen. De tuindorpstijl is wel te herkennen. De eerste originele gevelstenen zijn geplaatst. Deze zijn ietwat beschermd ingemetseld, omgeven door een bakstenen rand.

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 11 dec. 2011.

NIEUWE OUDE FOTO'S ONTDEKT

Nieuwbouw Bergweg, Ringallee, Daalhuizerweg vordert gestaag. Nieuwe oude foto's duiken op! Onderstaande foto links toont de Daalhuizerweg rond de jaren 70 en rechts de Bergweg ook jaren 70.

Bron; dec. 2011, archief Vivare en fam. Bansberg.

JANUARI 2012

Vanuit de hoogste bouwkraan van Velp zijn foto's genomen van het terrein en van de vergezichten over Velp. Met dank aan de bereidwillige kraanmachinist zonder hoogevrees! Waarvoor dank namens de redactie. Mooi om te zien is de diversiteit van bouwwerken rondom het terrein, daarbij mooi afgewisseld door het Velpse groen. Natuurlijk steekt daarbij altijd prominent af de kerktoren van de katholieke kerk in de Emmastraat. Opvallend zijn de gekleurde dekzeilen over de daken van de nog resterende oudbouw aan de Daalhuizerweg. Dit is niet vanwege massale lekkages maar om vroeg nestelende volgels en vleermuizen geen kans te geven hier een plekje te zoeken. Verwijderen wordt dan lastig, vanwege een eventuele beschermde status. Daarom wordt dit dus tegengegaan middels de zeilen. De resterende huizen aan de Daalhuizerweg worden in fase twee gesloopt. De verwachting is dat de bijna gereed zijnde nieuwbouw tegen mei van dit jaar opgeleverd wordt.

    

 

 

 

Bron; Foto's de heer C. Bansberg, d.d. jan. 2012. Met dank aan de kraanmachinist!

VOORTGANG MUURANKERS

Twee oorspronkelijke muurankers keerden op 20 jan. terug naar Velp, na restauratie. Volgende week zal al een van de muurankers bevestigd worden op de nieuwe woning.

 

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 22 jan. 2012. De eerste foto laat het restant van het ene muuranker zien. Het ontbrekende deel is bij een constructiebedrijf in Barneveld gekopieeerd van het muuranker dat, hoewel eerder ook geheel verbogen, nog compleet was. Op foto 2 en 3 staan de beide gerestaureerde muurankers tegen het hek van het huis, hoek Bergweg/ van Pallandtstraat, waar een van beide muurankers op de muur tussen de hoogste twee ramen komt te zitten.
 

AANLEG NUTSVOORZIENINGEN BERGWEG JAN. 2012

Wederom moest de Bergweg vanaf de Ringallee open voor de aanleg van of reconstructie van de nutsvoorzieningen. Naast wat losse aardenwerken scherven, uit de tijd van de arbeiderswijk, alleen een pijpenkopje van Delfts aardenwerk aangetroffen door een van de bouwvakkers, datering rond 1830. Tevens doemden de contouren op van de bezinkputten van de woningen aan de andere kant van de Bergweg. De redactie vermoedt dat deze behoren tot deze woningen. Deze waren blijkbaar gelegen voor de woningen, midden in de straat! Deze woningen dateren uit begin jaren 30, net na de bouw van de arbeiderswijk. Waar de knik van de Bergweg, bovenaan, richting de Ringallee zit, trof de redactie een enorme donkere verkleuring aan in de gelige omliggende grond. Is dit van eerdere bebouwing? Afmeting ongeveer 6 bij 12 meter.

   

   

Bron; Foto's redactie V.C. d.d. 22 jan. 2012. Het vermoeden bestaat dat de grond verkleuringen te maken hebben met de percelen  D1146 / 1151 (zie bovenstaand kaartje). Hier was omstreeks 1855 een zesslag gebouwd, op eigendom van de Gemeente van Velp, volgens het Kadaster. Met dank aan de T. van der Hoeven, link; www.historievandaalhuizen.nl/index.php/wijken/arbeiderswoningen

Bron; Foto redactie V.C. d.d. 22 jan. 2012. De foto laat mooi de verschillende grondlagen zien. Deze kuil was gemaakt halverwege de Bergweg, tegen de huizen aan.

 

Bron; Foto's redactie V.C. Overzicht 2010 - 2012.

Eerste stappen richting sloop laatste arbeiderswoningen aan de Daalhuizerweg is begonnen. De tuinen worden ontruimd om een beter overzicht te krijgen voor de sloop. Hierdoor komen de panden goed in beeld en vallen details des te meer op. Eind juni is de verwachting dat de panden weg zullen zijn. De eerste bewoners zullen in april de nieuwe huizen betrekken. 

   

 

Bron; Foto's redactie V.C., foto's links, aug. 2011, foto's rechts maart 2012.

JUNI 2012

De laatste te slopen woningen van Vivare aan de Daalhuizerweg hebben nog ongeveer 10 dagen tot de sloop! 

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 10 juni 2012.

JULI 2012

De laatste, inmiddels 94 jaar oude woningen van Vivare aan de Daalhuizerweg werden eind juni gesloopt. Gezien de vaart waarmee gesloopt werd, was de sloop binnen een week afgerond. De heer T. Jansen was bij de sloop aanwezig en maakte de volgende foto's voor de V.C., waarvoor dank! De tweede foto laat wel heel letterlijk zien wat de helft van een dubbel is! 

 

 

Bron; Foto's de heer T. Jansen, Velp, 2 juli 2012.

Sloop van het laatste huis, Daalhuizerweg nr. 26 door de heer T. Jansen, vastgelegd.

   

   

   

Bron; Foto's de heer T. Jansen, Velp, juli 2012. 

Eerste vondsten op grond van gesloopte huizen Vivare aan de Daalhuizerweg. De redactie vond het huisnummer 44, een emaille huisnummer, veel gebruikt vanaf de jaren 20. Gaan we naar Streetview op internet en toetsen we Daalhuizerweg 44 in dan vinden we nog steeds het huis nr. 44 met het huisnummer, gevonden in de grond op het perceel van het inmiddels gesloopte huis! Dit huis werd gehuurd door kunstenares mevrouw C. van Antwerpen.

 

 

Bron; Foto's redactie V.C., 15 juli 2012.

Nog net even voor de redactie ook de vakantiedrukte indook, een bezoek gebracht aan het terrein van de gesloopte huizen van Daalhuizen. Tot grote verassing bleek dat een van de beerputten van een van de arbeiderswoningen heel was gebleven! Onder een pallet verborgen, door de bouwvakkers waarschijnlijk, lonkte een gat van ongeveer 40 cm. Dit bleek afgesloten te zijn geweest met een fietsvelg, met spaken. Dit was volgegoten met cement/ beton en diende zo als deksel van de circa 2 m. diepe put! De redactie maakte onderstaande foto's door het gat. Wederom dezelfde fraaie opbouw zoals eerder te zien bij het kleine onderste stukje beerput van de huizen aan de Bergweg, zie artikel. Vaak zit de bouw niet te wachten op dit soort putten en meestal liggen ze precies verkeerd en zijn ze instabiel. De put lijkt op het oog intact en stabiel! Behoud? De redactie heeft de ontdekking doorgegeven aan Vivare. Verdere vondsten werden niet gedaan. De blauwe machine maakt de boorgaten voor het aardwarmtesysteem (zie link voor uitleg; www.warmteboringen.com/aardwarmte), waar de nieuwe huizen mee verwarmd worden.

 

 

Bron; Redactie V.C., 19 juli 2012. 

AUG. 2012

Toch weer beerput vondsten bij de nieuwbouw aan de Daalhuizerweg. Op het moment worden de min. 4 meter diepe gaten gegraven en geboord voor de aardwarmteverwarming. De vondsten zijn niet heel bijzonder, maar toch wel weer leuk om aan te treffen. Het 4711 Eau de Cologne flesje is door de redactie uit een opgeschaafde beerput gegraven. Wat bijzonder was dat het papieren etiket nog zo goed te lezen was na zoveel jaar! De flesjes dateren van 1910 tot de jaren 30. Inmiddels hebben de bouwers de eerder aangetroffen fraaie beerput gesloopt, jammer, zie artikel.

 

Bron; Foto's redactie V.C., 15 aug. 2012.

De redactie bracht nog een bezoek aan de Nieuwbouw bij de Daalhuizerweg. De bouwvlakken voor de huizen van de tweede fase zijn nu mooi te zien. Toch nog even een fraai onderkantje van een (waarschijnlijk) 19e eeuwse fles aangetroffen. Deze zou de redactie zo graag heel zien! Het stuk onderkant weegt al meer dan een halve kilo! De fles is erg scheef en heeft op de onderkant 4 fraaie uitstulpinkjes.

 

Bron; Foto's redactie V.C., 21 aug. 2012.

SEPTEMBER 2012

Stillevens!

  

Bron; Foto's 1 en 3, redactie V.C., 13 sept. 2012, foto 2, Bruin geëemailleerde zakketel, gebruikt in een ringenfornuis. De ketel is aan de onderzijde smaller en kan daardoor in het fornuis zakken. Vaak veel kalkaanslag in de ketel, gebruikt 1900 tot 1950.

MAART 2013

Nieuwbouw Vivare Daalhuizen vordert gestaag. De redactie bezocht nog een keer de zandhopen op het terrein, binnenkort zullen deze waarschijnlijk afgevoerd worden, in de hoop iets leuks te vinden! Naast een kleine versierde vroeg 19e eeuwse potscherf en een medicijnflesje trof de redactie niets meer aan dan verroeste bonenmolen. Een aardig restant van een van de bewoners van de voormalige arbeiderswijk. 

 

 

   

Bron; Foto's redactie V.C., 10 maart 2013.

Nieuwbouw Vivare Daalhuizen, bijna klaar, nog voor de bouwvak? De laatste restanten van de oude wijk verdwijnen, dus ook de stoeptegels aan de Daalhuizerweg. De nieuwe stoepen zijn bijna klaar en de oude tegels staan klaar voor transport, hergebruik? Op de foto lijkt de nieuwbouw wel oudbouw, dus best aardig gedaan! Foto onder redactie V.C., 6 juni 2013. 

 

AUG. 2013

 

Feestelijke opening met buurtbewoners van de nieuw opgeleverde wijk Druivenstein Daalhuizen. Een gezellig samenzijn met buurtbewoners en betrokkenen. Vivare zette mensen die zich ingezet hadden voor de nieuwe wijk in het spreekwoorelijke zonnetje met de overhandiging van een druivenplant. Tevens werd een boekje uitgedeeld aan allen over de historie van de wijk, Op Den Zandberg.

 

Nieuwbouw Vivare Daalhuizen, donderdag 19 september 2013 feestelijke opening met bewoners. De laatste afrondende zaken worden nog gedaan. Vanaf 1996 werd de bewoners al aangekondigd dat de woningen gesloopt zouden worden. Na protesten werd dit uitgesteld. Ruim 10 jaar later werd er samen met bewoners een traject opgesteld om de woningen alsnog te slopen. In 2013 staat er een charmante wijk die veel weg heeft van de voormalige arbeiders tuindorp woningen. Sfeervol maar zeker ook eigentijds. Velp heeft er nieuw karaktervol wijkje bij!